Andra AP-fondens avkastning exklusive kostnader uppgick under 2011 till -1,9 procent, vilket var mindre än nedgången på de stora aktiemarknaderna. Den diversifiering som fonden gjort under de senaste åren bidrog till att motverka den negativa utvecklingen i portföljen. Avkastningen relativt jämförelseindex uppgick till -0,3 procent, exklusive alternativa investeringar och kostnader.

  • Andra AP-fondens fondkapital uppgick till 216,6 (222,5) mdkr den 31 december 2011 och belastades av ett nettoutflöde till pensionssystemet på -1,2 (-4,0) mdkr.
  • Årets resultat uppgick till -4,6 (22,3) mdkr.
  • Fondens avkastning på den totala portföljen uppgick till -1,9 (11,2) procent, exklusive provisionskostnader och rörelsens kostnader. Inklusive dessa kostnader avkastade portföljen -2,1 (11,0) procent.
  • Den relativa avkastningen för fondens totala portfölj, exklusive alternativa investeringar och kostnader, uppgick till -0,3 (0,8) procent, varav -0,16 procent är hänförligt till implementeringseffekter.
  • De största positiva bidragen till avkastningen kom från alternativa investeringar och räntebärande tillgångar. Avkastningen för dessa tillgångsslag uppgick till 8,4 (15,0) respektive 6,8 (0,5) procent.
  • Fonden genomförde under våren en betydande omallokering från svenska aktier och räntebärande tillgångar till aktier och statsobligationer på tillväxtmarknader.
  • Fonden bildade tillsammans med Första AP-fonden under året ett gemensamt fastighetsbolag för att investera i europeiska fastigheter. Fonden har också startat ett gemensamt bolag med den amerikanska pensionsfonden TIAA-CREF för att investera i jordbruksfastigheter i USA, Australien och Brasilien.

“Skuldkrisen i Europa och fallande börser världen över har präglat stora delar av året – och resultatet. Trots det redovisar vi en mindre nedgång än vad vi sett på de stora aktiemarknaderna. Det är ett resultat av vårt långsiktiga arbete med att diversifiera portföljen”, säger Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör.

Ladda ner Andra AP-fondens årsredovisning 2011 (PDF-dokument, 3,3 MB)

För ytterligare information kontakta
Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör, 031-704 29 00 eller Ulrika Danielson, kommunikationschef, 031-704 29 29.