Andra AP-fondens resultat för 2013 uppgick till 30,1 mdkr och efter utbetalningar till pensionssystemet uppgick fondkapitalet till 264,7 mdkr. Fondens avkastning exklusive kostnader uppgick under 2013 till 12,8 procent. Avkastningen relativt jämförelseindex uppgick till 0,4 procent, exklusive alternativa investeringar och kostnader.

Årets utveckling innebär att Andra AP-fondens avkastning överträffar fondens långsiktiga mål om en årlig real avkastning på fem procent. De senaste fem åren har fondens genomsnittliga årliga reala avkastning uppgått till 9,8 procent och de senaste tio åren har avkastningen varit 5,8 procent. 2013 var ett starkt år, främst för fondens investeringar i såväl onoterade som noterade aktier. För femte året i rad var nettoflödet till pensionssystemet negativt och fonden har nu totalt betalat ut 19,8 mdkr för att täcka det löpande underskottet i pensionssystemet.

  • Andra AP-fondens fondkapital uppgick till 264,7 (241,5) mdkr den 31 december 2013 och belastades av ett nettoutflöde till pensionssystemet på –6,9 (–3,8) mdkr.
  • Årets resultat uppgick till 30,1 (28,6) mdkr. • Avkastningen på den totala portföljen uppgick till 12,8 (13,5) procent, exklusive provisionskostnader och rörelsens kostnader. Inklusive dessa kostnader avkastade portföljen 12,7 (13,3) procent.
  • Rörelsens kostnader, uttryckt som förvaltningskostnadsandel, var fortsatt låg och uppgick till 0,07 (0,07) procent.
  • Den relativa avkastningen för fondens totala portfölj, exklusive alternativa investeringar och kostnader, uppgick till 0,4 (1,1) procent. De senaste fem åren har den genomsnittliga relativa avkastningen uppgått till 0,54 procent.
  • Avkastningen för alternativa investeringar uppgick till 13,4 (13,9) procent.

“Årets resultat är det näst högsta sedan fonden startade. Men det är inte vad som står på sista raden ett enskilt år som är det viktigaste, utan att vi uppnår en långsiktigt stabil avkastning över tid för alla generationer. Årets resultat innebär att vi väl överträffar vårt långsiktiga avkastningsmål för de senaste fem respektive tio åren”, säger Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör. Läs hela årsredovisningen (pdf) på fondens hemsida www.ap2.se

För ytterligare information kontakta Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör, 031-704 29 00 eller Ulrika Danielson, kommunikationschef, 031-704 29 29.