Andra AP-fondens fondkapital uppgick per 2006-12-31 till 216,8 mdkr, vilket innebär en ökning med 26,2 mdkr jämfört med föregående årsskifte. Under året har fonden haft ett nettoinflöde om 1,7 mdkr. Årets resultat uppgick till 24,5 mdkr.

Fondens avkastning på den totala portföljen uppgick till 13,0 procent, före provisionskostnader och rörelsens kostnader. Inkluderas dessa kostnader avkastade portföljen 12,8 procent.

Fonden visade för 2006 en relativ avkastning på 0,2 procent för marknadsnoterade tillgångar före provisionskostnader och rörelsens kostnader. Samtliga tillgångsslag visar positiv relativ avkastning. Avkastningen härrör i första hand från framgångsrik intern och extern förvaltning av utländska aktier.

Fondkapitalets goda tillväxt förklaras främst av att fonden har en hög aktieandel och att exponeringen mot utländska valutor är låg. Valutaexponeringen per 2006-12-31 var 11,7 procent.

Andelen av fondens totala portfölj som förvaltats enligt kvantitativa modeller har ökat från 11 procent till 31 procent.

Ett etiskt råd har bildats tillsammans med Första, Tredje och Fjärde AP-fonden för att bevaka utländska aktieinnehav ur miljö- och etiksynpunkt.

Andra AP-fonden har i och med 2006 års resultat i genomsnitt sedan starten haft en avkastning på 6,3 procent per år. Det innebär att fonden överträffar det genomsnittliga avkastningsmål som på lång sikt bedöms nödvändigt för att fonden ska klara sin uppgift i det svenska pensionssystemet.

– Det här resultatet är vi stolta över. Den totala avkastningen är bra och samtliga tillgångsslag visar positiv relativ avkastning, säger Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör.

För ytterligare information kontakta Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör (031-704 29 00) eller Carl Rosén, chef för ägarstyrning och information (0739 40 10 10).