Andra AP-fondens resultat för 2012 uppgick till 28,6 mdkr, vilket innebär att fondkapitalet nu uppgår till 241,5 mdkr. Fondens avkastning exklusive kostnader uppgick under 2012 till 13,5 procent. Avkastningen relativt jämförelseindex uppgick till 1,1 procent, exklusive alternativa investeringar och kostnader. De senaste tio åren har fonden haft en genomsnittlig avkastning på 7,6 procent per år.

  • Andra AP-fondens fondkapital uppgick till 241,5 (216,6) mdkr den 31 december 2012 och belastades under året av ett nettoutflöde till pensionssystemet på -3,8 (-1,2) mdkr.
  • Årets resultat uppgick till 28,6 (-4,6) mdkr. • Fondens avkastning på den totala portföljen uppgick till 13,5 (-1,9) procent, exklusive provisionskostnader och rörelsens kostnader. Inklusive dessa kostnader avkastade portföljen 13,3 (-2,1) procent.
  • Den relativa avkastningen för fondens totala portfölj, exklusive alternativa investeringar och kostnader, uppgick till 1,1 (-0,3) procent.
  • Avkastningen för alternativa investeringar uppgick till 13,9 (8,4) procent.
  • De senaste tio åren har fonden haft en genomsnittlig avkastning på 7,6 procent per år. Efter avdrag för inflation motsvarar detta en årlig real avkastning på 6,2 procent, att jämföra med fondens långsiktiga avkastningsförväntan om fem procent.

“När året nu är slut, kan vi konstatera att Andra AP-fondens fondförmögenhet aldrig varit större. Med en avkastning på hela 13,5 procent och en fondförmögenhet på 241,5 miljarder kronor, trots fortsatt turbulens på de finansiella marknaderna, visar vi att vår långsiktiga strategi fungerar väl”, säger Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör. Läs hela årsredovisningen (PDF-dokument, 3,7 MB).

För ytterligare information kontakta Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör, 031-704 29 00 eller Ulrika Danielson, kommunikationschef, 031-704 29 29.