Fondkapitalet uppgick den 30 juni 2007 till 232,8 mdkr, vilket innebär en ökning sedan årsskiftet med 16 mdkr, inklusive inflöden. Det betyder att fonden det första halvåret 2007 visade en avkastning på 7,0 procent för fondens total portfölj, exklusive kostnader. Avkastning efter provisionskostnader och rörelsens kostnader uppgick till 6,9 procent. Periodens resultat uppgick till 15,1 mdkr. Den relativa avkastningen uppgick till 0,5 procent exklusive kostnader för fondens marknadsnoterade portfölj

– Andra AP-fondens val av strategisk portfölj och överavkastningen i fondens svenska aktieportfölj är de viktigaste förklaringarna till det goda förvaltningsresultatet under första halvåret 2007, säger Eva Halvarsson, vd på Andra AP-fonden.

– Vår satsning på ökad effektivitet där vi förvaltar en stor del av portföljen själva börjar nu bära frukt med bra relativavkastning och en i jämförelse med liknande förvaltare låg kostnadsandel.

Andra AP-fonden lyftes under våren 2007 av FN-organet UNEPFI fram som ett föredöme när det gäller arbete med hållbarhetsfrågor. En ägarrapport publiceras separat i september.


För ytterligare information kontakta Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör eller Carl Rosén, chef för ägarstyrning och information, på telefon 031 704 29 00.