Andra AP-fonden redovisar en avkastning för 2004 som väl överträffar fondens långsiktiga avkastningsmål.

  • Fondens avkastning uppgick till 11,6 procent
  • Fondkapitalet ökade med 17,8 mdkr
  • Fondens resultat uppgick till 16,1 mdkr
  • Fondkapitalet uppgick den 31 december 2004 till 158,1 mdkr

– Det goda resultatet är främst ett resultat av en bibehållen hög aktieandel i portföljen, att inslaget av svenska aktier varit högt och att fonden haft en liten exponering mot utländska valutor, säger Andra AP-fondens VD Lars Idermark.
– Tack vare att vi konsekvent har hållit fast vid vår långsiktiga placeringsstrategi kan vi redovisa ett mycket tillfredsställande resultat, fortsätter Lars Idermark.
Läs hela Bokslutskommunikén – pdf.
För ytterligare information, kontakta gärna Lars Idermark eller Andra AP-fondens chef för Ägarstyrning och Information, Carl Rosén, på telefon 031 704 29 00.