Andra AP-fonden redovisar för årets sex första månader en totalavkastning på 7,0 procent. Den relativa avkastningen uppgår till 0,1 procent, exklusive rörelsekostnader och fastigheter.

Fondförmögenheten uppgick till 126,7 mdkr, vilket innebär en ökning med 9,6 mdkr sedan årsskiftet. Resultatet för de första sex månaderna uppgick till 8,2 mdkr. Samtliga tillgångsslag, förutom fastigheter, har motsvarat eller överträffat sina referensindex. Bäst avkastning visar tillgångsslaget Svenska aktier med en avkastning som uppgick till 11,1 procent.

Valutaexponeringen har varit cirka 7,5 procent, vilket är lägre än fondens referensindex och den exponering som är möjlig enligt placeringsreglerna. Detta har givit ett positivt bidrag till den relativa avkastningen.

– Det positiva resultatet är främst hänförligt till utvecklingen på världens aktiemarknader, en utveckling som för övrigt har fortsatt och stärkts efter rapportperioden. För Andra AP-fondens del har det därför visat sig vara ett riktigt beslut att bibehålla det strategiska fokus vi valt med en relativt hög andel aktier i portföljen, säger fondens VD Lars Idermark.

Hela Andra AP-fondens halvårsrapport finns att hämta på fondens hemsida http://www.ap2.se/

För ytterligare information

Kontakta Lars Idermark eller informationschef, Lennart Jonsson, på telefon 031 704 29 00.