För att kunna fullgöra sitt uppdrag att vara till största möjliga nytta för pensionssystemet måste Andra AP-fonden ta systemets framtida behov i beaktande i sina investeringsbeslut. Fonden har därför blivit experter på inkomstpensionssystemets utveckling och behov.

Det är flera steg mellan uppdragsbeskrivningen och faktiska investeringsbeslut. I det första steget har fondens styrelse konkretiserat uppdraget som målet att minimera konsekvenserna av den automatiska balanseringen, den så kallade bromsen, på 30 års sikt. Detta beror på att det enbart är genom bromsen som det finns en koppling mellan avkastningen på fondkapitalet och utgående pensioner. Tidshorisonten 30 år bedöms vara en väl avvägd period för att uppnå uppdragsbeskrivningens krav på generationsneutralitet.