Andra AP-fondens hållbarhetstrategi utgår från det lagstadgade uppdraget samt fondens investeringsövertygelser. Strategin speglar också fondens vision och värderingar.

Investeringsövertygelserna ger de yttre ramarna för fondens syn på hållbarhet i förvaltningen. Därutöver har, givet övertygelserna, ett antal mer konkreta principer för hållbarhet fastställts.

AP2:s sex principer för hållbarhet

  1. AP2 integrerar hållbarhet i alla investeringsprocesser.
  2. AP2 söker aktivt investeringar som bidrar till en hållbar utveckling.
  3. AP2 arbetar utifrån fokusområden.
  4. AP2 använder dialog som ett verktyg.
  5. AP2 tillämpar ett vetenskapligt förhållningssätt.
  6. AP2 strävar efter att vara ledande inom hållbarhet.

Hållbarhetsstrategin utgår från dessa principer och syftar till att konkretisera aktiviteterna som ska utföras för att nå det övergripande målet om en hållbar strategisk målportfölj, vilket inkluderar att den ligger i linje med Parisavtalet. Strategin innehåller också mål för att kunna analysera hur fondens arbete med hållbarhet påverkar avkastning och risk.