Två av fondens investeringsövertygelser handlar om hållbarhet, närmare bestämt att hållbarhet lönar sig och att klimatförändringar har en särställning inom ramen för hållbarhet och utgör en så kallad systemrisk. Eftersom hållbarhet är viktigt för fondens avkastning, har den en central roll i strategin och i investeringsbesluten på alla nivåer.

En princip är att hållbarhet ska vara integrerat i alla investeringsprocesser, från ALM-analys och valet av strategisk portfölj till beslut på värdepappersnivå i den aktiva förvaltningen. Några av de övergripande tillgångsslagen som ingår i den strategiska portföljen är också direkt kopplade till ambitionen att bidra till en hållbar utveckling.

Hållbarhet integreras även i den strategiska portföljen genom de index som representerar respektive tillgångsslag. De senaste åren har AP2 lagt stort fokus på att utveckla och implementera flerfaktorindex för globala aktier och företagsobligationer, som är i enlighet med kriterierna för EU Paris-Aligned Benchmark.

Inom alternativa onoterade tillgångsslag är utgångspunkten för portföljsammansättningen inte index. I stället formuleras strategier som syftar till att nå uppsatta mål för allokeringarna, däribland krav på hållbarhet i placeringarna och hos de externa förvaltare som anlitas.

Även inom den aktiva förvaltningen är hållbarhet en integrerad del av investeringsprocessen, till exempel är hållbarhetsfaktorer sedan länge en del av den modellstyrda aktiva förvaltningen av globala aktier.