Främst bidrar valet av strategisk portfölj, det vill säga uppdelningen i exponering mot aktie- och räntemarknaderna samt andra investeringsområden, till fondens värdeskapande och kapitaltillväxt.

Strategisk portfölj 2022

Dagens strategiska portfölj har en väsentligt bredare diversifiering med flera tillgångsslag och alternativa index. Förändringen har medfört att fonden är exponerad mot fler avkastningskällor än tidigare, vilket har gett ett väsentligt mervärde.

För att analysera dynamiken i inkomstpensionssystemet har AP2 en internt utvecklad så kallad ALM-modell (Asset and Liability Management). ALM-modellen simulerar pensionssystemets årliga utveckling över den valda analyshorisonten, det vill säga 30 år. Utifrån simuleringarna kan den portföljsammansättning­ identifieras­ som­ bäst uppfyller målet, det vill säga den som minimerar det förväntade framtida pensionsbort fallet på grund av automatiska balanseringar.

En central variabel för analysen är demografin,­ det­ vill­ säga­ hur­ befolkningen är sammansatt och förväntas utvecklas. För ändamålet används de pessimistiska scenarier som fastställs av SCB, och som representerar en ogynnsam utveckling för pensionssystemet. Andra variabler som är centrala för utvecklingen av avgiftstillgången och pensionsskulden är arbetslösheten – eller, analogt, sysselsättningen – och inkomstutvecklingen. När det kommer till utvecklingen­ av ­buffertkapitalet­ är­ de förväntade långsiktiga avkastningarna på finansiella ­tillgångar ­centrala. ­Centralt­ är också risken för respektive tillgångsklass och de parvisa korrelationerna dem emellan och mot de samhällsekonomiska variablerna.