Sammandrag av AP2:s resultat för helåret 2020

  • Andra AP-fondens fondkapital uppgick till 386,2 (381,3) mdkr den 31 december 2020. Fondkapitalet belastades av ett nettoutflöde till pensionssystemet på –7,9 (–6,5) mdkr.
  • Resultatet uppgick till 12,8 (53,0) mdkr.
  • Fondens avkastning på den totala portföljen uppgick till 3,5 (15,9) procent, efter provisionskostnader och rörelsens kostnader. Exklusive dessa kostnader avkastade portföljen 3,7 (16,1) procent.
  • Den relativa avkastningen uppgick till 0,05 (–0,9) procent för den noterade portföljen, exklusive alternativa investeringar och kostnader.
  • Rörelsens kostnader, uttryckt som förvaltningskostnadsandel, var fortsatt låga och uppgick under perioden till 0,06 (0,07) procent.
  • Under de senaste fem åren har fondens genomsnittliga årliga reala avkastning uppgått till 5,7 procent och de senaste tio åren har avkastningen varit 6,6 procent.