Sammandrag av AP2:s resultat för halvåret 2021

 • Andra AP-fondens fondkapital uppgick till 421,2 (357,9) mdkr den 30 juni 2021. Fondkapitalet belastades av ett nettoutflöde till pensionssystemet på -4,2 (-4,2) mdkr.
 • Resultatet för halvåret uppgick till 39,2 (-19,3) mdkr.
 • Fondens avkastning på den totala portföljen uppgick till 10,2 (-5,1) procent, efter provisionskostnader
  och rörelsens kostnader. Exklusive dessa kostnader avkastade portföljen 10,3 (-5,0) procent.
 • Den relativa avkastningen uppgick till 0,4 (-0,1) procent för den noterade portföljen, exklusive alternativa investeringar och kostnader.
 • Rörelsens kostnader, uttryckt som förvaltningskostnadsandel, var fortsatt låga och uppgick under perioden till 0,06 (0,06) procent.
 • Under de senaste tio åren har fonden, efter kostnader, avkastat i genomsnitt 8,5 procent per år och de
  senaste fem åren i genomsnitt 8,7 procent per år.
 • Sedan starten 2001 har fonden skapat ett sammanlagt resultat om 335,4 mdkr, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig avkastning på 6,3 procent, inklusive fondens kostnader.
 • Fondens valutaexponering var 35 (33) procent.