För att nå avkastningsmålen krävs det ett visst mått av risktagande inom förvaltningen. Andra AP-fonden arbetar därför ständigt för att den risk som tas är kalkylerad på förhand och går att kontrollera i efterhand.

Utgångspunkten för bra riskhantering är en hög grad av riskmedvetenhet inom organisationen. Detta gäller såväl operativa risker som övriga finansiella risker i form av marknadsrisk, kreditrisk och likviditetsrisk.

Andra AP-fondens riskhantering består av tre fristående men samverkande funktioner: Riskbudgetering, Compliance (legal och etisk efterlevnad) och Risk Management.

Utgångspunkten för bra riskhantering är en hög grad av riskmedvetenhet inom organisationen.