För att nå de uppställda verksamhetsmålen måste AP2 ta finansiell risk i sin förvaltning. Finansiell risk är den enskilt viktigaste resursen som fonden har till sitt förfogande. Detta risktagande utformas så effektivt som möjligt i linje med definitionen av vad som utgör en föredömlig förvaltning. De finansiella risker som tas hanteras noga, kontrolleras, följs upp och utvärderas. Fonden ska ha en god riskspridningen och ska ta den risk som fonden vill ha.

Riskhantering, riskanalys och riskkontroll är därför en central del av AP2:s verksamhet och en integrerad del av styrningen av fonden. Styrelsen är ytterst ansvarig för riskerna i fondens verksamhet samt att det finns ändamålsenliga processer för den interna styrningen och kontrollen.

AP2:s huvudsakliga risker kan delas in i finansiella-, operativa och påverkansrisker.

De finansiella riskerna för AP2 är:
• marknadsrisk
• kreditrisk
• likviditetsrisk

Med operativ risk menas risken för förluster till följd av icke ändamålsenliga eller misslyckade interna processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser. Uppföljning av de operativa riskerna sker minst årligen genom olika verktyg såsom självutvärdering, workshops, processanalys eller incidentrapportering.

Hållbarhetsrisker omgärdar alla typer av risk och kan vara av olika slag och påverka fonden på olika sätt. De kan vara antingen finansiella risker eller operativa risker. Ett exempel på en hållbarhetrisk som påverkar finansiell risk är fossila reserver. Risken innebär att tillgångarna kan bli övergivna i och med omställningen till fossilfritt och därmed riskera att förlora i värde, vilket får de bolag som innehar dessa att i sin tur minska i värde. Det kan ses som en hållbarhetsrisk, men den effektueras i form av en finansiell risk. Den vanligaste hållbarhetsriskfaktorn under operativa risker är ryktesrisk. Risken att investeringsverksamheten orsakar minskat förtroende för verksamheten eller pensionssystemet.

Utöver indelningen i finansiella och operativa risker har man även risken att en investering kan skada människor eller miljö, utan att nödvändigtvis få effekter på finansiell eller operativ risk. Dessa risker kan kategoriseras under påverkansrisker. Höga påverkansrisker innebär då att fonden har svårt att nå målet om föredömlig förvaltning. Risken för att fonden genom sina investeringar bidrar till brott mot mänskliga rättigheter är ett exempel på en sådan risk.