Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fondens samlade resultat 2020 uppgick till 124 miljarder kronor

Efter ett utmanande år levererar AP-fonderna tillsammans ett resultat på 124 miljarder kronor, vilket bidragit starkt till inkomstpensionssystemets stabilitet och uppdraget att vara till största möjliga nytta för dagens och morgondagens pensionärer. Resultatet för Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden uppgick sammanlagt till 124 mdkr för 2020, vilket motsvarar 8,1 procent i genomsnittlig avkastning. AP-fondernas …

Andra AP-fonden publicerar hållbarhetsrapport för 2020

Under 2020 har Andra AP-fonden (AP2) fortsatt sitt intensiva arbete med att integrera hållbarhet i förvaltningen. Fonden beaktar hållbarhet utifrån övertygelsen om att hållbarhet leder till bättre förvaltningsresultat och därmed att det blir bättre för inkomstpensionssystemet och för pensionärerna. AP2 har vid flera tillfällen varit pionjärer, till exempel vad gäller investeringar i gröna och sociala …

Andra AP-fonden – en stark avslutning på året som präglats av fokus för att anpassa portföljen till Parisavtalet

En stark avslutning på året gjorde att resultatet för helåret uppgick till 12,8 mdkr. De senaste fem och tio åren har Andra AP-fonden i genomsnitt avkastat 7,3 respektive 7,7 procent. Årets utveckling innebär att fondens avkastning återigen överträffar fondens långsiktiga avkastningsantagande. – 2020 har på många sätt varit ett väldigt speciellt år som starkt präglats …

Andra AP-fonden ställer om portföljen i linje med Paris Aligned Benchmark

Andra AP-fonden har anpassat sina interna index och portföljer för utländska aktier och företagsobligationer för att klara Parisavtalets 1,5 gradersmål. Det innebär bland annat avinvesteringar från bolag som har intäkter från försäljningen av fossila bränslen. Därmed minskas också klimatrisken från fondens globala investeringar och fondens koldioxidavtryck minskar ytterligare. Under hösten har AP2 anpassat de internt förvaltade innehaven av globala aktier och företagsobligationer så att de ligger i linje med Paris Aligned Benchmark (PAB), utan att …

Andra AP-fonden publicerar hållbarhetsrapport för första halvåret 2020

Under första halvåret 2020 har Andra AP-fonden fortsatt sitt intensiva arbete med att integrera hållbarhet i förvaltningen. Fonden beaktar hållbarhet utifrån övertygelsen om att hållbarhet leder till bättre förvaltningsresultat och att det därmed blir bättre för inkomstpensionssystemet och för pensionärerna. Andra AP-fonden har beslutat att publicera en separat rapport om fondens hållbarhetsarbete även för första …

Ett halvår starkt påverkat av covid-19

Andra AP-fonden redovisade en total avkastning på -5,1 procent, efter kostnader, för det första halvåret 2020. Resultatet uppgick till -19,3 mdkr och fondkapitalet uppgick till 357,9 mdkr vid halvårsskiftet 2020. Fondens avkastning relativt jämförelseindex uppgick till -0,1 procent, exklusive alternativa investeringar och kostnader. – Det globala utbrottet av covid-19 har haft en mycket stor inverkan …

Andra AP-fondens Kvinnoindex 2020 – andelen kvinnor i styrelser minskar något

Andra AP-fondens Kvinnoindex för 2020 visar att andelen kvinnliga styrelseledamöter i bolag noterade på Nasdaq Stockholm, för första gången sedan 2013, minskar något och uppgår nu till 33,7 (34,0) procent. Däremot ökar andelen kvinnor i ledningar för tionde året i rad och uppgick vid årets mätning till 24,3 (24,0) procent. För första gången är mer …

Etikrådet påverkar säkerheten i gruvbolag och fokuserar på avskogning, penningtvätt och klimatarbetet

AP-fondernas etikråds årsrapport 2019:AP-fondernas etikråd (Etikrådet) har i drygt tretton år påverkat globala portföljbolag till att förbättra sitt arbete kring miljö, mänskliga rättigheter och bolagsstyrning genom engagemang och dialoger. Under 2019 har Etikrådets arbete och engagemang bland annat fokuserat på bristande säkerhet i hanteringen av gruvavfall. Andra områden i fokus har varit kampen mot penningtvätt, …

Andra AP-fonden – resultatet för 2019 högsta någonsin

Resultatet för 2019 var Andra AP-fondens högsta någonsin och uppgick till 53,0 mdkr. De senaste fem och tio åren har fonden i genomsnitt avkastat 7,4 respektive 8,4 procent. Årets utveckling innebär att fondens avkastning återigen överträffar fondens långsiktiga avkastningsantagande på både kort och lång sikt. – 2019 blev ett år som för vår del präglades …

Andra AP-fonden publicerar hållbarhetsrapport för 2019

Under 2019 har Andra AP-fonden fortsatt sitt intensiva arbete med att integrera hållbarhet i förvaltningen. Fonden beaktar hållbarhet utifrån övertygelsen om att hållbarhet leder till bättre förvaltningsresultat och därmed att det blir bättre för inkomstpensionssystemet och för pensionärerna. Andra AP-fonden har vid flera tillfällen varit pionjärer, till exempel vad gäller investeringar i gröna och sociala …