Andra AP-fonden har publicerat Kvinnoindex i 20 år – För 2022 fortsätter andelen kvinnor i styrelser att öka, uppgår nu till 35,4 procent

Andra AP-fonden har i 20 år mätt andelen kvinnor i styrelser och ledningar och publicerat Kvinnoindex. För 2022 fortsätter andelen kvinnliga styrelseledamöter i bolag noterade på Nasdaq Stockholm att öka och uppgår nu till 35,4 (34,5) procent. Detta är den högsta uppmätta nivån sedan undersökningen startade 2002. Jämfört med de relativt små förändringarna som varit …

Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fondens rekordresultat för 2021 uppgick till 316 miljarder kronor

AP-fonderna skapar tillsammans det bästa resultatet någonsin på 316 miljarder kronor. Detta bidrar starkt till inkomstpensionssystemets stabilitet och uppdraget att vara till största möjliga nytta för dagens och morgondagens pensionärer. Den genomsnittliga avkastningen för året uppgick till 19,3 procent efter kostnader. AP-fondernas genomsnittliga avkastning under den senaste fem- och tioårsperioden uppgår till 10,5 respektive 10,7 …

Andra AP-fonden redovisar det bästa resultatet någonsin

Andra AP-fondens (AP2) resultat på 62,3 mdkr för 2021 är det bästa fonden någonsin redovisat. För 2021 uppgick fondens totala avkastning till 16,3 procent, vilket efter avdrag för nettoutflödet till pensionssystemet på –7,5 mdkr ökade fondkapitalet till 441 mdkr. Den relativa avkastningen uppgick till 0,5 procent. – AP2:s resultat på 62,3 miljarder är det bästa …

Andra AP-fonden publicerar hållbarhetsrapport för 2021

Under 2021 har Andra AP-fonden (AP2) fortsatt sitt intensiva arbete med att integrera hållbarhet i förvaltningen. Fonden beaktar hållbarhet utifrån övertygelsen om att hållbarhet leder till bättre förvaltningsresultat och att det därmed blir bättre för inkomstpensionssystemet och för pensionärerna. Fonden började arbeta med hållbarhetsfrågor redan vid starten för drygt 20 år sedan, och var bland …

Andra AP-fonden rekryterar Erik Kleväng Callert till ny CIO

Andra AP-fonden (AP2) har rekryterat Erik Kleväng Callert till ny CIO (Chief Investment Officer). Erik är idag CIO och hållbarhetsansvarig på PRI Pensionsgaranti och har tidigare varit CIO på både SPP Pension & Försäkring samt på Nordea Life & Pensions. Han har, förutom gedigen och bred erfarenhet av att leda och utveckla kapitalförvaltning i stora …

Andra AP-fonden får prestigefull utmärkelse för sin hållbarhetsrapportering

Andra AP-fonden har av den globala ägarstyrningsorganisationen, International Corporate Governance Network (ICGN), tilldelats den prestigefulla utmärkelsen ”2021 ICGN Global Stewardship Disclosure Award”. ICGN tilldelar Andra AP-fonden ”2021 ICGN Global Stewardship Disclosure Award” för fondens hållbarhetsrapportering. Syftet med utmärkelsen är att lyfta fram de investerare som ger verklig inblick i sina förvaltningspolicyer och hur de genomförs, …

Andra AP-fonden investerar 500 miljoner i fond för hållbar infrastruktur i tillväxtländer

Andra AP-fonden bidrar ytterligare till en hållbar utveckling i linje med Parisavtalet genom att investera cirka 500 miljoner kronor (50 miljoner euro) i Climate Finance Partnership (CFP) som förvaltas av BlackRock. CFP ska investera i hållbar infrastruktur i tillväxtländer och fokus kommer att vara på förnyelsebar energi med tillhörande infrastruktur såsom elnät och batterilager. Ett …

AP-fonderna utvecklar Etikrådets uppdrag

I takt med att föredömlig förvaltning integreras i AP-fondernas förvaltningsstrategier och målsättningar har Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden gemensamt beslutat att se över Etikrådets uppdrag. I samband med detta meddelar John Howchin, Etikrådets generalsekreterare sedan 2009, att han lämnar sin roll. AP-fondernas etikråd bildades 2007 som ett samarbete mellan Första, Andra, Tredje och Fjärde …

Andra AP-fonden redovisar det bästa halvårsresultatet någonsin

Andra AP-fonden redovisade en total avkastning på 10,2 procent, efter kostnader, för det första halvåret 2021. Resultatet uppgick till 39,2 mdkr och fondkapitalet uppgick till 421,2 mdkr vid halvårsskiftet 2021. Detta är det bästa halvårsresultat som fonden har uppnått. Till det starka resultatet bidrog bland annat fondens riskkapitalportfölj med en avkastning om 39,7 procent. Fondens …

Andra AP-fonden publicerar hållbarhetsrapport för första halvåret 2021

Under första halvåret 2021 har Andra AP-fonden fortsatt sitt intensiva arbete med att integrera hållbarhet i förvaltningen. Bland annat har ett antal investeringar i hållbar infrastruktur gjorts, en av dessa var investeringen i Northvolt genom ett AP-fondsägt (AP1, AP2, AP3, AP4) bolag. Fonden beaktar hållbarhet utifrån övertygelsen om att hållbarhet leder till bättre förvaltningsresultat och …