AP-fonderna stärker inkomstpensionssystemet med 142 miljarder

Första-Fjärde AP-fonden summerar ett bra resultat för 2023 och stärker inkomstpensionssystemets finansiella ställning med 142 miljarder kronor. Resultatet motsvarar en genomsnittlig avkastning på 8,1 procent. Totalt förvaltade de fyra fonderna vid årsskiftet 1 880 miljarder kronor. AP-fondernas nettoutbetalningar till pensionssystemet var 19 miljarder kronor. Detta resultat bidrar starkt till inkomstpensionssystemets stabilitet och uppdraget att vara till största möjliga nytta för dagens och morgondagens pensionärer.

Den genomsnittliga avkastningen för året uppgick till 8,1 procent efter kostnader. AP-fondernas genomsnittliga avkastning under den senaste fem- och tioårsperioden uppgår till 8,5 respektive 8,0 procent per år, att jämföra med inkomstindexets utveckling om 3,5 respektive 2,8 procent per år över motsvarande tidsperioder. Inkomstindexet används för att räkna upp pensioner och pensionsrätter i inkomstpensionssystemet. När AP-fondernas avkastning överträffar inkomstindexets utveckling bidrar AP-fonderna till pensionssystemets styrka. 

Vid utgången av 2023 uppgick AP-fondernas totala fondkapital till 1 880 miljarder kronor. Under 2023 betalade AP-fonderna ut 19 miljarder kronor för att täcka underskott i pensionssystemet. Sedan starten 2001 har AP-fondernas nettobetalning till pensionssystemet varit 272 miljarder kronor. Fondernas avkastning har samtidigt bidragit till pensionssystemet finansiella styrka och AP-fondernas andel av pensionssystemet utgör numera närmare 16* procent av pensionstillgångarna att jämföra med 10 procent 2001. 

AP-fonderna bedriver en kostnadseffektiv förvaltning som både ger en god avkastning efter kostnader och som bidrar till förtroendet för AP-fonderna som myndigheter och förvaltare av allmänna pensionsmedel. För 2023 uppgick de totala förvaltningskostnaderna till 0,08 procent av förvaltat kapital. AP-fonderna är kostnadseffektiva i en internationell jämförelse.  

AP-fonderna har under året fortsatt sitt arbete mot portföljer med nettonollutsläpp. Under 2023 minskades koldioxidutsläppen i portföljerna med ytterligare 8 procent. 

Kristin Magnusson Bernard vd AP1, Eva Halvarsson vd AP2, Staffan Hansén vd AP3 och Niklas Ekvall vd AP4 uttalar sig gemensamt:  

”Vårt gemensamma resultat för 2023 visar att vi alla med våra olika förvaltningsstrategier navigerade väl på oroliga finansiella marknader och kan summera ett stabilt år. Det innebär att AP-fonderna starkt bidragit till pensionsystemetes stabilitet. Sett i ett 10-årsperspektiv har avkastningen varit hög, i genomsnitt 8,0 procent per år, att jämföra med inkomstindex som ökat med i genomsnitt 2,8 procent per år. Vi anses internationellt vara en förebild inom hållbarhet och har fortsatt att utveckla detta viktiga arbete både genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande.” 

* Baserat på Pensionsmyndighetens årsrapport 2023 (summerar fondkapitalet hos AP1, AP2, AP3, AP4, AP6)

Läs mer i fondernas årsredovisningar och hållbarhetsrapporter på www.ap1.se, www.ap2.se, www.ap3.se samt www.ap4.se 

För mer information kontakta: 

Sara Christensen, Kommunikationschef, AP1, sara.christensen@ap1.se 
Ulrika Danielson, Kommunikationschef, AP2, ulrika.danielson@ap2.se 
Lil Larås Lindgren, Kommunikationschef, AP3, lil.lindgren@ap3.se 
Karoline Hammar, Kommunikationschef, AP4, karoline.hammar@ap4.se 

AP-fonderna (AP1-AP4) 
AP-fonderna förvaltar buffertkapitalet i det allmänna pensionssystemet på uppdrag av Sveriges riksdag och svenska folket till förmån för dagens och morgondagens pensionärer. AP-fonderna ska förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Särskild vikt ska fästas vid hur en hållbar utveckling kan främjas, utan att göra avkall på det övergripande målet att vara till största möjliga nytta för pensionssystemet. AP-fonderna har samma uppdrag, men skilda förvaltningsstrategier och styrs av lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder). 

Andra AP-fondens avkastning uppgick till 5,9 procent

Andra AP-fondens (AP2) totala avkastning för 2023 uppgick till 5,9 procent efter kostnader och resultatet till 23,8 mdkr, vilket påverkats av en positiv utveckling på framförallt de svenska och utländska utvecklade aktiemarknaderna. Efter nettoutflödet till pensionssystemet på –4,8 mdkr uppgick fondkapitalet till 426,0 mdkr. Den relativa avkastningen uppgick till 0,2 procent.

”2023 blev ett händelserikt år. Inflationen och räntorna toppade under sommaren för att sedan falla under senare delen av året, vilket bidrog till en stark avslutning. Vårt resultat har påverkats både av en positiv utveckling på framförallt de svenska och utländska utvecklade aktiemarknaderna, men också av en negativ utveckling inom framförallt våra fastighetsinvesteringar,” säger Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör.

”Internt präglades året av ett omfattande arbete med att omforma styrning och organisation för att bättre kunna hantera en föränderlig omvärld. Vi har förvisso alltid ägnat tid och kraft åt att löpande utveckla verksamheten, men under 2023 har vi tillsammans, medarbetare och styrelse, verkligen vänt på alla stenar. Vi har sett över vår förvaltningsstrategi med målet att skapa en bättre avkastning på ett än mer dynamiskt och effektivt sätt,” säger Eva Halvarsson.

”Ytterligare en förändring som präglat 2023 är kostnadseffektiviseringar. Styrelsen beslutade inför året att minska den totala kostnadsbudgeten med 16 procent, vilket är ett resultat av att vi valt att plocka hem förvaltningen av de flesta av våra externt förvaltade mandat samt avsluta förvaltningen av kinesiska A-aktier. Detta har kunnat genomföras utan att öka våra interna resurser. Vi har även flyttat kontoret till nya, mindre lokaler, vilket också innebär en kostnadsminskning,” säger Eva Halvarsson.

”AP2 har de senaste tio åren avkastat 92,4 procent, vilket innebär en genomsnittlig avkastning på 6,8 procent per år,” säger Eva Halvarsson.

”Under 2023 har vi fortsatt att utveckla ansvarsfullt ägande och ansvarsfulla investeringar. Det har skett inom alla fem prioriterade fokusområden. Bland annat har klimatplaner definierats för ytterligare tillgångsslag och fondens rapportering har utökats med utsläppsdata för fler tillgångsslag och scope 3. AP2 var också en av de finansiella aktörer som på World Economic Forum i Davos i januari 2024 tillkännagavs som en så kallad early adopter av det nya ramverket Taskforce on Nature-related Disclosures (TNFD), då fonden under våren publicerar en rapport för 2023,” säger Eva Halvarsson.

Nyckeltal2023-12-312022-12-31
Utgående fondkapital, mdkr426,0407,1
Årets resultat, mdkr23,8-29,2
Nettoflöden till pensionssystemet, mdkr-4,8-4,7
Ingående fondkapital, mdkr407,1441,0
   
Förvaltningskostnadsandel rörelsens kostnader, %0,070,06
Förvaltningskostnadsandel provisionskostnader, %0,020,05
Total förvaltningskostnadsandel, %0,090,11
   
Avkastning efter kostnader, %5,9-6,7
Real avkastning efter kostnader, %1,4-16,9
Annualiserad avkastning efter kostnader, 5 år, %6,65,2
Annualiserad avkastning efter kostnader, 10 år, %6,87,4
Real annualiserad avkastning efter kostnader, 10 år, %3,95,0

Läs hela Andra AP-fondens årsredovisning samt hållbarhetsrapport för 2023 på fondens webbplats www.ap2.se. Under mars kommer fonden även publicera en TCFD- och TNFD-rapport.                                   

För ytterligare information kontakta:

Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör, tel. 031 704 29 00 eller
Ulrika Danielson, Chef kommunikation och ägarstyrning, tel. 0709 50 16 13.

Andra AP-fonden publicerar hållbarhetsrapport för 2023

Andra AP-fonden (AP2) har under 2023 fortsatt att utveckla ansvarsfullt ägande och ansvarsfulla investeringar. Det har skett inom alla fem prioriterade fokusområden. Bland annat har klimatplaner definierats för ytterligare tillgångsslag och fondens rapportering har utökats med utsläppsdata för fler tillgångsslag och scope 3. Fonden var också en av de finansiella aktörer som på World Economic Forum i Davos i januari 2024 tillkännagavs som en så kallad early adopter av det nya ramverket Taskforce on Nature-related Disclosures (TNFD), då fonden under våren publicerar en rapport för 2023.

”På AP2 har vi under 2023 haft full fart framåt. Bland annat har vi definierat klimatplaner för fler tillgångsslag, inklusive en process för fondens investeringar i svenska aktier, med en detaljerad analys och uppföljning av bolagens omställning mot nettonollutsläpp. Vi har också fortsatt utvecklingen av fondens rapportering med bland annat utsläppsdata för fler tillgångsslag och scope 3,” säger Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör.

”Inom biologisk mångfald har vi analyserat fondens riskexponering inom flera av våra tillgångsslag och vi är aktiva i flera globala investerarsamarbeten mot avskogning. Ett väldigt spännande samarbete har inletts med tankesmedjan Climate & Company för att systematiskt identifiera avskogningsexponering i globala portföljer.

Genom samarbetet strävar vi efter att skapa ett publikt tillgängligt verktyg, som ska testas och tillämpas på AP2:s innehav i noterade aktier,” säger Eva Halvarsson.

”Fondens totala koldioxidutsläpp, som inkluderar scope 1-3 och de drygt 70 procent av fondens portfölj som vi rapporterar för, fortsätter att sjunka och minskade 2023 med 25 procent jämfört med föregående år. Från 2019 har vi minskat vårt totala uppmätta koldioxidutsläpp med cirka 48 procent,” säger Eva Halvarsson.

”Inom ägarstyrning har vi utökat vår röstning i både svenska och utländska bolag. Vi har också haft ett flertal dialoger med svenska bolag angående incitamentsprogram och då främst avsaknaden av prestationsrelaterade mål samt hållbarhetsmål,” säger Eva Halvarsson.

Läs AP2:s Hållbarhetsrapport på fondens webbplats www.ap2.se. Under mars kommer fonden även publicera en TCFD- och TNFD-rapport.

För ytterligare information kontakta:

Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör, tel. 031 704 29 00 eller
Ulrika Danielson, Chef kommunikation och ägarstyrning, tel. 0709 50 16 13.

Andra AP-fonden och Climate & Company inleder samarbete för att möjliggöra identifiering av avskogningsrisker

Andra AP-fonden och den tysklandsbaserade tankesmedjan Climate & Company har inlett ett samarbete, för att systematiskt identifiera avskogningsexponering i globala portföljer. Genom samarbetet kommer de att utvärdera och kombinera befintliga resurser för att skapa ett publikt tillgängligt verktyg, som ska testas och tillämpas på Andra AP-fondens innehav i noterade aktier. Detta syftar till att belysa hur långt en sådan analys kommer med befintliga (data) resurser samt identifiera eventuella uppenbara luckor.

Naturen är inte bara en resurs som ska utnyttjas. Den är nödvändig för människans existens och en stor del av all ekonomisk verksamhet är direkt eller indirekt beroende av sunda ekosystem. Oroväckande nog minskar dock den biologiska mångfalden snabbare än någonsin tidigare i mänsklighetens historia, med omfattande och oåterkalleliga konsekvenser. Avskogning och markomvandling är en av de främsta orsakerna till både förlust av biologisk mångfald och klimatförändringar. Hållbar markanvändning och bevarande av skog spelar en avgörande roll för att skydda den biologiska mångfalden och begränsa den globala uppvärmningen.

Andra AP-fonden, som signatär av Financial Sector Commitment on Elimination Agricultural Commodity-Driven Deforestation, har som mål att senast 2025 ha en portfölj som inte bidrar till avskogning, vilket också är i linje med fondens klimatåtagande om nettonollutsläpp av växthusgaser år 2045.

“Vi i finanssektorn har en nyckelroll att spela för att påskynda övergången till en avskogningsfri ekonomi, dels genom att påverka och samarbeta med våra portföljbolag, och dels genom omallokering av kapital. Genom samarbetet med Climate & Company bidrar Andra AP-fonden till utvecklingen av praktiska verktyg som blir offentliga och som finanssektorn kan använda för att kartlägga och kvantifiera avskogningsrisken i sina portföljer, säger Åsa Mossberg, hållbarhetsstrateg på Andra AP-fonden.

“Genom vårt samarbete erbjuder vi investerare tydlig vägledning för att systematiskt identifiera potentiell exponering för avskogning. Våra offentligt tillgängliga rekommendationer syftar till att tillhandahålla de resurser som krävs och minimera den tid och de personalresurser som krävs för att uppfylla avskogningsfria åtaganden. På så sätt strävar vi efter att visa för tillsynsmyndigheter att befintliga data och verktyg är tillräckliga för att komma igång, samtidigt som vi lyfter fram viktiga luckor som när de åtgärdas, kommer att förenkla utvärderingar i framtiden, säger Malte Hessenius från Climate & Company.

Samarbetet mellan Andra AP-fonden och Climate & Company finansieras av stiftelsen Gordon och Betty Moore Foundation.

För mer information, vänligen kontakta:

Åsa Mossberg, Senior hållbarhetsstrateg på Andra AP-fonden, åsa.mossberg@ap2.se eller
Ulrika Danielson, Kommunikationschef på Andra AP-fonden, ulrika.danielson@ap2.se eller
Malte Hessenius, Climate & Company, malte@climcom.org

Andra AP-fondens halvårsrapport, januari-juni 2023 – Ett halvår påverkat av försiktiga förbättringar i den globala ekonomin

Andra AP-fonden redovisade en total avkastning på 4,8 procent, efter kostnader, för det första halvåret 2023. Resultatet uppgick till 19,4 mdkr och fondkapitalet uppgick till 423,9 mdkr. Under perioden har 2,6 mdkr överförts till pensionssystemet.

Under det första halvåret 2023 utvecklades den globala ekonomin bättre än väntat, men med en fortsatt stor osäkerhet i tillväxtprognoserna. Lägre energipriser har hjälpt till att dämpa den totala inflationen och minska påfrestningarna på hushållen.

”Första halvåret har fortsatt påverkats av osäkerhet på de finansiella marknaderna till följd av geopolitiska spänningar, stigande räntor och ekonomiska effekter för hushållen. Dock har aktie- och räntemarknadernas utveckling under perioden varit positiv, vilket bidragit till att vi redovisar en totalavkastning på 4,8 procent.”, säger Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör.

”Vår bedömning är att det fortsatt kommer råda stor osäkerhet på marknaderna. Mot den bakgrunden känns det tillfredsställande att vi i möjligaste mån spridit riskerna mellan olika typer av tillgångsslag och marknader, mellan noterade och onoterade tillgångar samt mellan olika förvaltningsmodeller. Vår uppfattning är att detta över tid skapar en bra och stabil avkastning i linje med vårt långsiktiga uppdrag”, säger Eva Halvarsson.

”Andra AP-fondens avkastning har sedan starten överträffat fondens långsiktiga avkastningsantagande och har därmed bidragit positivt till stabiliteten i pensionssystemet. De senaste tio åren har fondens genomsnittliga avkastning varit 7,5 procent”, säger Eva Halvarsson.

NyckeltalJan-juni 2023Jan-juni 2022Jan-dec 2022
Utgående fondkapital, mdkr423,9411,7407,1
Periodens resultat, mdkr19,4-27,3-29,2
Nettoflöden till pensionssystemet, mdkr-2,6-2,0-4,7
Ingående fondkapital, mdkr407,1441,0441,0
    
Förvaltningskostnadsandel rörelsens kostnader, %0,070,060,06
Förvaltningskostnadsandel provisionskostnader, %0,030,050,05
Total förvaltningskostnadsandel, %0,100,110,11
    
Avkastning efter kostnader, %4,8-6,2-6,7
Real avkastning efter kostnader, %2,3-9,7-16,9
Annualiserad avkastning efter kostnader, 5 år, %5,56,15,2
Annualiserad avkastning efter kostnader, 10 år, %7,58,27,4
Real annualiserad avkastning efter kostnader, 10 år, %4,86,55,0

Läs hela halvårsrapporten (pdf) på fondens hemsida www.ap2.se

För ytterligare information kontakta:

Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör, tel. 031 704 29 00 eller

Ulrika Danielson, kommunikationschef, tel. 0709 50 16 13.

Andra AP-fondens Kvinnoindex 2023 – Andelen kvinnor i styrelser fortsätter att öka, uppgår nu till 36,1 procent

Andra AP-fonden har i drygt 20 år mätt andelen kvinnor i styrelser och ledningar och publicerat Kvinnoindex. För 2023 fortsätter andelen kvinnliga styrelseledamöter i bolag noterade på Nasdaq Stockholm att öka och uppgår nu till 36,1 (35,4) procent. Detta är den högsta uppmätta nivån sedan undersökningen startade.

För första gången är nu andelen kvinnor i börsbolagens styrelser över 36 procent och ökar från 35,4 procent till 36,1 procent. Det uttalade målet om 40 procent kvinnor i styrelser är fortfarande en bit bort, men 43 procent av bolagen når målet och hela 85 procent av bolagen har en andel på över 25 procent av vardera kön.

För första gången sedan 2010 minskar andelen kvinnor i börsbolagens ledningsgrupper från 27,2 procent till 26,4 procent.

Även antalet kvinnliga styrelseordförande ökar något och är nu 32 (30) och antalet kvinnor som är VD ökar till 45 (43). För primärnoterade bolag har antalet kvinnliga styrelseordförande ökat från 29 till 32 och från 41 till 44 kvinnliga VD. Den procentuella andelen kvinnliga VD uppgår i år till 12,5 procent, vilket är en uppgång från 12,1 procent förra året.

”Jag tycker det är glädjande att vårt Kvinnoindex visar att andelen kvinnor i styrelser fortsätter att öka och att av nyvalda ledamöter är 38,6 procent kvinnor, vilket är högre än bland det totala antalet kvinnliga ledamöter. Men det är oroväckande att trenden avseende ökning av kvinnor i ledningen är bruten”, säger Eva Halvarsson, VD för Andra AP-fonden.

”Det är intressant att återigen notera att valberedningar med kvinnor är positivt korrelerade med styrelser med högre andel kvinnor. Bolag helt utan valberedning har lägre andel kvinnor i styrelsen än övriga bolag”, säger Eva Halvarsson.

Inom samtliga börsvärdesgrupper ökar andelen kvinnor i styrelsen. Den högsta andelen återfinns i Large cap, där andelen uppgår till 39,0 (37,7) procent. Därefter följer Mid cap med 35,4 procent (34,8) och Small cap med 31,2 (30,6) procent.

Andelen kvinnor i styrelser i samtliga börsbolag, om VD exkluderas från styrelsen, uppgår till 37,6 procent. I styrelser i primärnoterade Large cap-bolag uppgår andelen kvinnor till 39,3 (40,4) procent om VD exkluderas från styrelsen.

Bakgrund till Andra AP-fondens Kvinnoindex
Andra AP‐fonden har sedan 2003 årligen genomfört en studie för att mäta andelen kvinnor på mellanchefsnivå, i företagsledningar och styrelser i noterade bolag. I år är första gången Andra AP-fonden sammanställer Kvinnoindex internt, baserat på data från ägartjänsten Holdings. Undersökningen för 2023 omfattade 360 primär- och sekundärnoterade bolag på Nasdaq OMX Stockholm. Utöver detta mäts andelen kvinnor som tagit examen inom utbildningar som traditionellt varit rekryteringsbas för företagsledningar och styrelser.

Läs hela rapporten

För ytterligare information kontakta:
Eva Halvarsson, VD Andra AP-fonden, telefon 031-704 29 00
Ulrika Danielson, Kommunikationschef, telefon 0709-50 16 13

www.ap2.se

Siffrorna avser 360 undersökta bolag noterade på Nasdaq OMX Stockholm, om inget annat anges.

Andra AP-fonden redovisar negativ avkastning efter ett mycket utmanade år

Andra AP-fondens (AP2) totala avkastning för 2022 uppgick till -6,7 procent efter kostnader och resultatet till -29,2 mdkr, vilket speglar marknaderna som påverkats av krig i Europa samt stigande inflation och räntor. Det har negativt påverkat fondens aktie- och räntetillgångar medan fondens onoterade tillgångar hade en positiv avkastning. Efter nettoutflödet till pensionssystemet på –4,7 mdkr uppgick fondkapitalet till 407,1 mdkr. Den relativa avkastningen uppgick till 0,3 procent, där den svenska aktieförvaltningen överträffade jämförelseindex med 2,9 procent.

”2022 har varit ett mycket omtumlande år på flera sätt. Såväl aktier som räntebärande tillgångar föll i värde delvis till följd av högre räntenivåer. AP2:s portfölj visade dock motståndskraft och backade med i sammanhanget måttliga –6,7 procent att jämföra med OMX Stockholm som under samma period gick ner med cirka -13 procent och globala index som MSCI World (exklusive valutaeffekter) gick ner med cirka -16 procent. Våra onoterade tillgångar klarade sig bättre än våra noterade, vilket vi också förväntat oss att de skulle göra,” säger Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör.

”Det är för situationer som den som uppstod under 2022 som vi över tid har byggt vår portfölj. Vi har satt ett stort värde på att i möjligaste mån sprida riskerna mellan olika typer av tillgångsslag och marknader, mellan noterade och onoterade tillgångar samt mellan olika förvaltningsmodeller. Vår bedömning är att detta över tid skapar en bra och stabil avkastning i linje med vårt långsiktiga uppdrag,” säger Eva Halvarsson.

”AP2 har de senaste tio åren avkastat 104,8 procent, vilket innebär en genomsnittlig avkastning på 7,4 procent per år. Efter avdrag för inflation motsvarar det en årlig real avkastning på 5,0 procent,” säger Eva Halvarsson.

”Hållbarhetsfrågorna fortsätter ligga i vårt DNA. Bland annat har vi under det senaste året utvecklat processer för hur vi kan förstå och mäta den påverkan som våra investeringar har på miljö och människor. Vi har också tagit ytterligare steg avseende våra skogsinvesteringar genom att definiera tio kriterier som måste uppfyllas för att vi ska betrakta dem som hållbara. Kriterierna rör bland annat biologisk mångfald, som är vårt senaste prioriterade fokusområde inom hållbarhet,” säger Eva Halvarsson.

Nyckeltal2022-12-312021-12-31
Utgående fondkapital, mdkr407,1441,0
Årets resultat, mdkr-29,262,3
Nettoflöden till pensionssystemet, mdkr-4,7-7,5
Ingående fondkapital, mdkr441,0386,2
   
Förvaltningskostnadsandel rörelsens kostnader, %0,060,06
Förvaltningskostnadsandel provisionskostnader, %0,050,05
Total förvaltningskostnadsandel, %0,110,11
   
Avkastning efter kostnader, %-6,716,3
Real avkastning efter kostnader, %-16,912,0
Annualiserad avkastning efter kostnader, 5 år, %5,28,5
Annualiserad avkastning efter kostnader, 10 år, %7,49,5
Real annualiserad avkastning efter kostnader, 10 år, %5,08,3

Läs hela Andra AP-fondens årsredovisning 2022 samt Hållbarhets- och TCFD-rapporter på fondens hemsida www.ap2.se

För ytterligare information kontakta:
Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör, tel. 031 704 29 00 eller
Ulrika Danielson, Chef kommunikation och ägarstyrning, tel. 0709 50 16 13.

Andra AP-fonden är en av fem buffertfonder i det svenska pensionssystemet och en av norra Europas största pensionsfonder. Fonden förvaltar i princip alla tillgångsslag och över hela världen. Vi är ledande specialister på det svenska pensionssystemet och strävar efter att vara en kapitalförvaltare i världsklass. Vi är globalt ledande i att integrera hållbarhet i våra investeringar, till nytta för pensions-systemet. Fonden är en långsiktig och ansvarsfull kapitalförvaltare. www.ap2.se

Andra AP-fonden publicerar hållbarhetsrapport för 2022 – utökar sina fokusområden inom hållbarhet

Andra AP-fonden (AP2) har under 2022 fortsatt att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Det har skett inom samtliga de numera fem fokusområden som fonden prioriterar. Ett viktigt arbete under året har varit en översyn och revidering av fondens hållbarhetspolicy. Andra AP-fonden har också tagit fram en ny metod, bestående av sex delar, för hur fondens hållbarhetsarbete ska bedrivas genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande.

”En översyn av vår hållbarhetspolicy resulterade i att vi beslutade att addera ytterligare ett fokusområde, biologisk mångfald, till de fyra tidigare. Vi beslutade också att utvidga området mångfald till att även omfatta jämlikhet och inkludering,” säger Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör.

”Den biologiska mångfalden – mångfalden inom arter samt mellan arter och ekosystem – minskar snabbare än någon gång i mänsklighetens historia, med omfattande konsekvenser för miljö, människor och ekonomi. AP2 har definierat ett långsiktigt mål för arbetet med biologisk mångfald, vilket är att bidra till en positiv netto-utveckling för naturen senast år 2030,” säger Eva Halvarsson.

”Det totala koldioxidutsläppet för fondens aktieportföljer fortsätter att sjunka och minskade 2022 med 10 procent jämfört med föregående år. Från 2019 har vi minskat vårt totala koldioxidutsläpp för den noterade aktieportföljen med cirka 37 procent,” säger Eva Halvarsson.

”Vi har under året tagit fram tio kriterier som fondens skogsinvesteringar måste uppfylla för att klassificeras som en hållbarhetsinvestering. De tio kriterierna innebär bland annat att förvaltare av skogsfastigheter måste ha en heltäckande och externt publicerad policy för ansvarsfulla investeringar, att skogsfastigheterna förvaltas på ett hållbart sätt som verifieras av tredje part genom certifiering och att samtliga förvaltare för skogsfastigheter integrerar TCFD i sin rapportering,” säger Eva Halvarsson.

”Vi har också under året utvärderat hur fonden kan förstå och mäta den påverkan som våra investeringar har på miljö och människor, med de globala målen som utgångspunkt. Utvärderingen syftar till att kunna genomföra riktade hållbarhetsinvesteringar på ett sådant sätt att fonden kan sätta mål, mäta och följa upp dessa investeringars förväntade positiva påverkan. Den syftar också till att förstå och kunna hantera påverkansrisker och -möjligheter i hela den noterade portföljen,” säger Eva Halvarsson.

Läs AP2:s Hållbarhets- och TCFD-rapporter på fondens hemsida www.ap2.se

För ytterligare information kontakta:
Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör, tel. 031 704 29 00 eller
Ulrika Danielson, Chef kommunikation och ägarstyrning, tel. 0709 50 16 13.

Andra AP-fonden är en av fem buffertfonder i det svenska pensionssystemet och en av norra Europas största pensionsfonder. Fonden förvaltar i princip alla tillgångsslag och över hela världen. Vi är ledande specialister på det svenska pensionssystemet och strävar efter att vara en kapitalförvaltare i världsklass. Vi är globalt ledande i att integrera hållbarhet i våra investeringar, till nytta för pensionssystemet. Fonden är en långsiktig och ansvarsfull kapitalförvaltare. www.ap2.se

AP-fondernas etikråd utvecklas för att driva positiv förändring än mer effektivt

AP-fondernas etikråd utvecklas som en följd av en översyn som gjorts under året. Beslut har tagits att rekrytera en chef för AP-fondernas etikråd som bland annat ska forma ett kansli för att fortsätta driva positiv förändring i bolag där AP-fonderna har ägande. 

Sedan starten 2007 har AP-fondernas etikråd (Etikrådet), ett samarbete mellan AP1, AP2, AP3 och AP4, byggt upp en stark ställning både nationellt och internationellt och spelar idag en viktig roll för att genom dialog och engagemang driva positiv förändring hos främst utländska bolag där de svenska AP-fonderna är ägare.

Parallellt har hållbarhetsfrågor integrerats i allt större utsträckning och fått ett stort fokus i respektive AP-fonds förvaltningsstrategier och investeringsprocesser. Det är mot den bakgrunden som AP-fonderna nu gemensamt sett över uppdrag och strategi för att Etikrådet ska fortsätta vara en viktig samverkanspart och väsentlig del av AP-fondernas gemensamma hållbarhetsarbete.

Bland annat har Etikrådets syfte tydliggjorts och långsiktiga mål för verksamheten har fastställts. Etikrådet ska verka för att AP-fonderna fortsätter vara globala föredömen i hållbarhetsfrågor. Etikrådet ska också vara ett stöd för AP-fonderna i komplexa och väsentliga hållbarhetsfrågor i syfte att nå de mål AP-fonderna själva satt upp.

Tidigare har en genomlysning av AP-fondernas innehav i noterade utländska innehav genomförts två gånger om året. Denna utökas nu till att även omfatta företagskrediter. Syftet med denna genomlysning är att upptäcka om innehaven kan associeras med kränkningar av internationella konventioner som Sveriges riksdag ratificerat.

För att kunna leverera på den nya strategin har även Etikrådets organisation setts över. Den kommer bestå av en styrelse med en ledamot från varje fond som tillsätts av respektive vd. Etikrådets kansli förstärks och utökas genom rekrytering av tre roller, en chef för AP-fonderna etikråd samt två hållbarhetsanalytiker.

Kristin Magnusson Bernard vd AP1, Eva Halvarsson vd AP2, Staffan Hansén vd AP3 och Niklas Ekvall vd AP4 uttalar sig gemensamt:

Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden samverkar inom hållbarhet i syfte att stärka AP-fonderna som föredömliga förvaltare och ansvarsfulla ägare. Utvecklingen inom och synen på hållbarhet har utvecklats i snabb takt de senaste åren vilket ställer allt högre krav på vårt eget hållbarhetsarbete. Därför är det viktigt att vi tar ansvar och vidareutvecklar Etikrådet så att det goda arbete som görs kan fortsätta utvecklas. Etikrådet är ett mycket viktigt samverkansorgan för AP-fonderna som ger oss möjlighet att resurseffektivt hantera möjliga hållbarhetsrisker och därmed också uppnå bättre resultat för inkomstpensionssystemet både idag och framgent.

För ytterligare information:

Magdalena Håkansson, ordförande AP-fondernas etikråd: magdalena.hakansson@ap1.se
Sara Christensen, Kommunikationschef, AP1: sara.christensen@ap1.se +46 (0)70-968 1250
Ulrika Danielson, Kommunikationschef AP2: ulrika.danielson@ap2.se +46 (0)70-950 1613
Lil Larås Lindgren, Kommunikationschef AP3: lil.lindgren@ap3.se +46 (0)70-951 7223
Karoline Hammar, Kommunikationschef AP4: karoline.hammar@ap4.se +46 (0)70-603 4553

AP-fondernas etikråd (Etikrådet)

AP-fondernas etikråd (Etikrådet) är ett samarbete mellan AP1, AP2, AP3 och AP4 vad gäller hållbarhetsfrågor i syfte att stärka AP-fonderna som föredömliga förvaltare och ansvarsfulla ägare, med ett starkt förtroende och anseende. Samarbetet syftar till att uppnå en positiv påverkan på portföljbolag och portföljbolagens värdekedjor utifrån ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Samverkan i Etikrådet har en stark ställning både nationellt och internationellt och spelar idag en viktig roll för att genom dialog och engagemang driva positiv förändring hos utländska bolag där de svenska AP-fonderna är ägare.

Etikrådet arbetar både förebyggande och reaktivt globalt med bolag i AP-fondernas portföljer. Utgångspunkten är att välskötta och ansvarstagande bolag över tid ger högre avkastning till lägre risk. Målet för Etikrådets arbete är att bolag och branscher ska arbeta systematiskt, strukturerat och transparent med hållbarhet.
Läs mer på www.etikrådet.se

Andra AP-fondens breda portfölj mildrade effekten av de turbulenta marknaderna

Andra AP-fonden redovisade en total avkastning på -6,2 procent, efter kostnader, för det första halvåret 2022. Resultatet uppgick till -27,3 mdkr och fondkapitalet uppgick till 411,7 mdkr vid halvårsskiftet 2022. Under perioden har 2 mdkr överförts till pensionssystemet.

Första halvåret 2022 går till historien som mycket turbulent avseende de finansiella marknaderna men även den reala ekonomin. Rysslands invasion av Ukraina innebär främst en humanitär katastrof men har också påverkat energi-, mat- och råvarupriser. Inflationen har stigit till nivåer som inte setts på decennier och centralbankerna har stramat åt mycket kraftigare än vad som tidigare förväntats. Det har resulterat i att både aktier och obligationer haft en kraftigt negativ avkastning under halvåret.

Främst är det noterade tillgångsslag som under perioden påverkats negativt. Fondens breda portfölj har dock mildrat effekten av de turbulenta marknaderna. Fondens totala avkastning uppgick till -6,2 procent att jämföra med OMX Stockholm som under samma period gick ner med cirka 28 procent och globala index som MSCI World (exkl. valutaeffekter) gick ner med cirka 18 procent”, säger Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör.

”Det är positivt att våra alternativa investeringar som bland annat omfattar onoterade fastigheter, riskkapitalfonder och hållbar infrastruktur avkastade hela 10 procent i dessa turbulenta tider”, säger Eva Halvarsson.

”Andra AP-fondens avkastning har sedan starten överträffat fondens långsiktiga avkastningsantagande. De senaste tio åren har fondens genomsnittliga avkastning varit 8,2 procent”, säger Eva Halvarsson.

NyckeltalJan-juni 2022Jan-juni 2021Jan-dec 2021
Utgående fondkapital, mdkr411,7421,2441,0
Periodens resultat, mdkr-27,339,262,3
Nettoflöden till pensionssystemet, mdkr-2,0-4,2-7,5
Ingående fondkapital, mdkr441,0386,2386,2
    
Förvaltningskostnadsandel rörelsens kostnader, %0,060,060,06
Förvaltningskostnadsandel provisionskostnader, %0,050,050,05
Total förvaltningskostnadsandel, %0,110,110,11
    
Avkastning efter kostnader, %-6,210,216,3
Real avkastning efter kostnader, %-9,79,612,0
Annualiserad avkastning efter kostnader, 5 år, %6,18,78,5
Annualiserad avkastning efter kostnader, 10 år, %8,28,59,5
Real annualiserad avkastning efter kostnader, 10 år, %6,57,58,3


Läs hela halvårsrapporten (pdf) på fondens hemsida www.ap2.se

Andra AP-fondens hållbarhetsarbete under första halvåret 2022 finns publicerad i en separat rapport på www.ap2.se          

För ytterligare information kontakta:

Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör, tel. 031 704 29 00 eller

Ulrika Danielson, kommunikationschef, tel. 0709 50 16 13.