Andra AP-fondens breda portfölj mildrade effekten av de turbulenta marknaderna

Andra AP-fonden redovisade en total avkastning på -6,2 procent, efter kostnader, för det första halvåret 2022. Resultatet uppgick till -27,3 mdkr och fondkapitalet uppgick till 411,7 mdkr vid halvårsskiftet 2022. Under perioden har 2 mdkr överförts till pensionssystemet.

Första halvåret 2022 går till historien som mycket turbulent avseende de finansiella marknaderna men även den reala ekonomin. Rysslands invasion av Ukraina innebär främst en humanitär katastrof men har också påverkat energi-, mat- och råvarupriser. Inflationen har stigit till nivåer som inte setts på decennier och centralbankerna har stramat åt mycket kraftigare än vad som tidigare förväntats. Det har resulterat i att både aktier och obligationer haft en kraftigt negativ avkastning under halvåret.

Främst är det noterade tillgångsslag som under perioden påverkats negativt. Fondens breda portfölj har dock mildrat effekten av de turbulenta marknaderna. Fondens totala avkastning uppgick till -6,2 procent att jämföra med OMX Stockholm som under samma period gick ner med cirka 28 procent och globala index som MSCI World (exkl. valutaeffekter) gick ner med cirka 18 procent”, säger Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör.

”Det är positivt att våra alternativa investeringar som bland annat omfattar onoterade fastigheter, riskkapitalfonder och hållbar infrastruktur avkastade hela 10 procent i dessa turbulenta tider”, säger Eva Halvarsson.

”Andra AP-fondens avkastning har sedan starten överträffat fondens långsiktiga avkastningsantagande. De senaste tio åren har fondens genomsnittliga avkastning varit 8,2 procent”, säger Eva Halvarsson.

NyckeltalJan-juni 2022Jan-juni 2021Jan-dec 2021
Utgående fondkapital, mdkr411,7421,2441,0
Periodens resultat, mdkr-27,339,262,3
Nettoflöden till pensionssystemet, mdkr-2,0-4,2-7,5
Ingående fondkapital, mdkr441,0386,2386,2
    
Förvaltningskostnadsandel rörelsens kostnader, %0,060,060,06
Förvaltningskostnadsandel provisionskostnader, %0,050,050,05
Total förvaltningskostnadsandel, %0,110,110,11
    
Avkastning efter kostnader, %-6,210,216,3
Real avkastning efter kostnader, %-9,79,612,0
Annualiserad avkastning efter kostnader, 5 år, %6,18,78,5
Annualiserad avkastning efter kostnader, 10 år, %8,28,59,5
Real annualiserad avkastning efter kostnader, 10 år, %6,57,58,3


Läs hela halvårsrapporten (pdf) på fondens hemsida www.ap2.se

Andra AP-fondens hållbarhetsarbete under första halvåret 2022 finns publicerad i en separat rapport på www.ap2.se          

För ytterligare information kontakta:

Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör, tel. 031 704 29 00 eller

Ulrika Danielson, kommunikationschef, tel. 0709 50 16 13.

Andra AP-fonden publicerar hållbarhetsrapport för första halvåret 2022

Första halvåret 2022 har kännetecknats av mycket turbulenta finansiella marknader. Trots detta har fonden fortsatt att utveckla arbetet som ansvarsfull investerare och ansvarsfull ägare. Stort fokus har legat på hur fonden kan bidra till en koldioxidsnål ekonomi.

AP2 publicerar en separat halvårsrapport om fondens hållbarhetsarbete. Anledningen är att fonden strävar efter att vara så transparent som möjligt och att det inom hållbarhetsområdet kontinuerligt sker mycket. Rapporten redovisar arbetet utifrån fondens fyra fokusområden inom hållbarhet: klimat, ägarstyrning, mångfald och mänskliga rättigheter. I rapporten finns också ett avsnitt om fondens arbete med påverkan (impact).

Att skapa ett koldioxidsnålt samhälle kräver mycket omfattande investeringar. AP2 har investeringar som bidrar till omställningen i olika tillgångsslag.

”Ett område med stora investeringsbehov är hållbar infrastruktur, eftersom en snabb omställning krävs av energi- och transportsystem, från fossilbaserade till förnyelsebara. Under 2022 utökar fonden sin allokering till hållbar infrastruktur ytterligare. Vi har genomfört totalt sju investeringar, varav den senaste under första halvåret 2022”, säger Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör.

”Fonden anser vidare att hållbart skogsbruk är viktigt för att nå nettonollutsläpp och har därför beslutat att definiera kriterier, som en investering i skogsfastigheter måste uppfylla för att kunna definieras som en klimatinvestering, säger Eva Halvarsson.

”Vi har under det senaste året utvärderat hur vi kan förstå och mäta ”impact” av våra investeringar – den påverkan som investeringarna har på miljö och människor. Vi har under våren genomfört en analys av hela den noterade portföljen utifrån påverkan på FN:s hållbarhetsmål. Vår ambition är att kunna förbättra vår identifiering och hantering av påverkansrisker och -möjligheter”, säger Eva Halvarsson.

Väsentliga händelser under första halvåret:

 • Fonden har fortsatt att investera i hållbar infrastruktur och under första halvåret 2022 gjordes ytterligare investeringar.
 • AP2 har under det senaste året utvärderat hur fonden kan förstå och mäta ”impact” av sina investeringar – den påverkan som investeringarna har på miljö och människor – med två huvudsakliga syften. Det ena syftet är att kunna genomföra riktade hållbarhetsinvesteringar på ett sådant sätt att fonden kan målsätta, mäta och följa upp dessa investeringars förväntade positiva påverkan. Det andra syftet är att förstå och kunna hantera påverkansrisker och -möjligheter i hela den noterade portföljen.
 • En genomlysning av den noterade portföljen har gjorts, vilken bland annat identifierat bolag som har påverkansrisker och -möjligheter ur ett klimatperspektiv. FN:s hållbarhetsmål 7 (Hållbara energier) och 13 (Bekämpa klimatförändring) är två utvalda mål inom klimatområdet, där fonden kommer att arbeta med påverkansarbete genom att följa upp bolag med hög risk inom respektive hållbarhetsmål.
 • AP2 har tagit fram tio kriterier som fondens skogsinvesteringar måste uppfylla för att klassificeras som en hållbarhetsinvestering.
 • Under första halvåret 2022 röstade AP2 på 999 utländska samt 109 svenska bolagsstämmor.

Läs hela AP2:s hållbarhetsrapport för första halvåret 2022 på fondens hemsida www.ap2.se

För ytterligare information kontakta:

Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör, tel. 031 704 29 00 eller
Ulrika Danielson, kommunikationschef, tel. 0709 50 16 13.

Andra AP-fonden har publicerat Kvinnoindex i 20 år – För 2022 fortsätter andelen kvinnor i styrelser att öka, uppgår nu till 35,4 procent

Andra AP-fonden har i 20 år mätt andelen kvinnor i styrelser och ledningar och publicerat Kvinnoindex. För 2022 fortsätter andelen kvinnliga styrelseledamöter i bolag noterade på Nasdaq Stockholm att öka och uppgår nu till 35,4 (34,5) procent. Detta är den högsta uppmätta nivån sedan undersökningen startade 2002. Jämfört med de relativt små förändringarna som varit de senaste åren är ökningen förhållandevis stor, då andelen kvinnor ökat med nästan en procentenhet.

Även andelen kvinnor i börsbolagens ledningsgrupper fortsätter att öka och årets ökning, från 26,0 till 27,2 procent, är den största mätt i procentenheter som uppmätts. Över tid har utvecklingen för ledningsgrupperna, framför allt under det senaste årtiondet, uppvisat en klart större stabilitet jämfört med styrelserna. Den långsiktiga trenden är emellertid tydligt positiv även vad gäller styrelser.

Trots att andelen kvinnliga styrelseledamöter ökar är andelen kvinnliga styrelseordförande i stort sett oförändrat med 30 kvinnliga styrelseordförande under 2022 (en ökning från 29 de två senaste åren). Antalet kvinnor som är VD är i år fortsatt 43.

– Jag tycker det är glädjande att vårt Kvinnoindex visar att andelen kvinnor i styrelser och ledningar fortsätter att öka. Det visar att varken bolagen eller vi ägare har slagit oss till ro utan fortsätter att arbeta för att skapa en större mångfald, säger Eva Halvarsson, VD för Andra AP-fonden.

– Andelen kvinnor i valberedningar ökar kraftigt till 22 procent från fjolårets 16,3 procent. Det är intressant att återigen notera att valberedningar med kvinnor är positivt korrelerade med styrelser med högre andel kvinnor. Bolag helt utan valberedning har lägre andel kvinnor i styrelsen än övriga bolag, säger Eva Halvarsson.

Andelen kvinnor i styrelser i samtliga börsbolag, om VD exkluderas från styrelsen, uppgår till 36,3 procent. I styrelser i primärnoterade Large cap-bolag uppgår andelen kvinnor till 40,4 (40,7) procent om VD exkluderas från styrelsen.

Av de 356 undersökta bolagen har 296 av dem minst 25 procent kvinnor i styrelsen (83,1), vilket är en ökning på 3,2 procentenheter från 79,9 procent förra året. Andelen har ökat från 90,5 till 93,2 procent i large cap (+2,7%) och i small cap är ökningen från 63,4 till 65,8 procent (+2,4%). Mid cap har å andra sidan minskat med 0,8 procentenheter.

Kvinnliga styrelseledamöter har i genomsnitt fler styrelseuppdrag än manliga ledamöter, vilket skulle kunna tyda på en vilja hos bolag att ha fler kvinnliga styrelseledamöter, men att antalet kvinnor som anses utgöra tillgängliga och lämpliga styrelsekandidater utgör en flaskhals. Mönstret att kvinnor har fler styrelseuppdrag än män är oförändrat från tidigare år. Det bör också nämnas att åldersskillnaden mellan nyvalda män och kvinnor i princip har suddats ut i år från att kvinnor tidigare var yngre.

Bakgrund till Andra AP-fondens Kvinnoindex
Andra AP‐fonden har sedan 2003 årligen genomfört en studie tillsammans med ISS Nordic Investor Services för att mäta andelen kvinnor på mellanchefsnivå, i företagsledningar och styrelser i noterade bolag. Undersökningen för 2022 omfattade 356 primär- och sekundärnoterade bolag på Nasdaq OMX Stockholm. Utöver detta mäts andelen kvinnor som tagit examen inom utbildningar som traditionellt varit rekryteringsbas för företagsledningar och styrelser.

Läs hela rapporten på Kvinnoindex – Andra AP-fonden (ap2.se)

För ytterligare information kontakta:
Eva Halvarsson, VD Andra AP-fonden, telefon 031-704 29 00
Ulrika Danielson, Kommunikationschef, telefon 0709-50 16 13

www.ap2.se

Siffrorna avser 356 undersökta bolag noterade på Nasdaq OMX Stockholm, om inget annat anges.

Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fondens rekordresultat för 2021 uppgick till 316 miljarder kronor

AP-fonderna skapar tillsammans det bästa resultatet någonsin på 316 miljarder kronor. Detta bidrar starkt till inkomstpensionssystemets stabilitet och uppdraget att vara till största möjliga nytta för dagens och morgondagens pensionärer.

 • Den genomsnittliga avkastningen för året uppgick till 19,3 procent efter kostnader.
 • AP-fondernas genomsnittliga avkastning under den senaste fem- och tioårsperioden uppgår till 10,5 respektive 10,7 procent per år, att jämföra med inkomstindexets utveckling om 2,8 respektive 2,7 procent per år över motsvarande tidsperioder. Inkomstindexet används för att räkna upp pensioner och pensionsrätter i inkomstpensionssystemet. När AP-fondernas avkastning överträffar inkomstindexets utveckling bidrar AP-fonderna till pensionssystemets styrka.
 • Vid utgången av 2021 uppgick AP-fondernas totala fondkapital till 1 937 mdkr, vilket är en ökning med 285 mdkr jämfört med utgången av 2020.
 • AP-fonderna betalade under 2021 ut 30 mdkr för att täcka underskott i pensionssystemet. Sedan starten 2001 har AP-fondernas nettobidrag till pensionssystemet varit 233 mdkr. Fondernas avkastning har samtidigt bidragit till pensionssystemets finansiella styrka och AP-fondernas andel av pensionssystemet utgör numera närmare 18 procent av pensionstillgångarna att jämföra med 10 procent 2001.
 • I enlighet med Parisavtalet har AP-fonderna under året fortsatt arbetet med att klimatanpassa sina portföljer. Under 2021 minskades koldioxidutsläppen i portföljerna med ytterligare 14 procent. Av årets minskning av utsläppen beror 5 procentenheter på att portföljbolagen minskat sina utsläpp och 8 procentenheter på AP-fondernas portföljförändringar. 
 • Etikrådet har under året fortsatt sitt viktiga påverkansarbete i ett 90-tal bolagsdialoger med fokus på bland annat mänskliga rättigheter, bolagsstyrning och miljö. I takt med att hållbarhet integreras alltmer i fondernas förvaltningsstrategier och målsättningar, beslutades i slutet av 2021 att se över Etikrådets uppdrag och strategi.

Kristin Magnusson Bernard vd AP1, Eva Halvarsson vd AP2, Kerstin Hessius vd AP3 och Niklas Ekvall vd AP4 uttalar sig gemensamt:

”Vårt gemensamma resultat för 2021 är det bästa någonsin och uppgår till hela 316 miljarder kronor. Vi startade 2001 med ett förvaltat kapital på 536 miljarder kronor som nu 2021 vuxit till 1 937 miljarder kronor. AP-fonderna levererar en långsiktig avkastning som över tid väsentligt överstiger inkomstindexets utveckling, vilket innebär att AP-fonderna starkt bidragit till pensionssystemets stabilitet. Sett i ett 10-årsperspektiv har avkastningen varit mycket hög, i genomsnitt 10,7 procent per år. Vi anses internationellt vara en förebild inom hållbarhet och har fortsatt att utveckla detta viktiga arbete både genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande.”

Läs mer i fondernas årsredovisningar och hållbarhetsrapporter på www.ap1.se, www.ap2.se, www.ap3.se samt www.ap4.se

För mer information kontakta:

Sara Christensen, Kommunikationschef, AP1, sara.christensen@ap1.se

Ulrika Danielson, Kommunikationschef, AP2, ulrika.danielson@ap2.se

Lil Larås Lindgren, Kommunikationschef, AP3, lil.lindgren@ap3.se

Karoline Hammar, Kommunikationschef, AP4, karoline.hammar@ap4.se

AP-fonderna (AP1-AP4)

AP-fonderna förvaltar buffertkapitalet i det allmänna pensionssystemet på uppdrag av Sveriges riksdag och svenska folket till förmån för dagens och morgondagens pensionärer. AP-fonderna ska förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Särskild vikt ska fästas vid hur en hållbar utveckling kan främjas, utan att göra avkall på det övergripande målet att vara till största möjliga nytta för pensionssystemet. AP-fonderna har samma uppdrag, men skilda förvaltningsstrategier och styrs av lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder).

Andra AP-fonden redovisar det bästa resultatet någonsin

Andra AP-fondens (AP2) resultat på 62,3 mdkr för 2021 är det bästa fonden någonsin redovisat. För 2021 uppgick fondens totala avkastning till 16,3 procent, vilket efter avdrag för nettoutflödet till pensionssystemet på –7,5 mdkr ökade fondkapitalet till 441 mdkr. Den relativa avkastningen uppgick till 0,5 procent.

– AP2:s resultat på 62,3 miljarder är det bästa som fonden någonsin redovisat. Vi har haft en positiv utveckling inom i princip alla tillgångsslag. Främst är det svenska och globala aktier som bidragit till resultatet. Dessutom kan vi redovisa en fantastisk avkastning på hela 66,1 procent från våra riskkapitalinvesteringar, säger Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör.

– AP2 har de senaste tio åren avkastat 148,5 procent, vilket innebär en genomsnittlig avkastning på 9,5 procent per år. Efter avdrag för inflation motsvarar det en årlig real avkastning på 8,3 procent. 2021 var den reala avkastningen 12,0 procent, säger Eva Halvarsson.

– Under 2021 sänkte fonden kostnadsandelen av förvaltat kapital till historiskt låga nivåer och den totala förvaltningskostnadsandelen uppgår nu till 0,11 procent, säger Eva Halvarsson.

–AP2 firade 20-årsjubileum 2021. Sedan starten 2001 har vi inte bara ökat fondkapitalet med 307 miljarder, vi har också utvecklat vårt hållbarhetsarbete till att idag vara bland de främsta i världen. Det är inget som skett över en natt, utan har varit ett ständigt arbete som krävt alla medarbetares engagemang och kompetens. Fonden fortsätter att utveckla och förbättra detta arbete, i syfte att både bidra till en hållbar utveckling och till ett starkare pensionssystem, säger Eva Halvarsson.

Nyckeltal2021-12-312020-12-31
Utgående fondkapital, mdkr441,0386,2
Årets resultat, mdkr62,312,8
Nettoflöden till pensionssystemet, mdkr-7,5-7,9
Ingående fondkapital, mdkr386,2381,3
   
Förvaltningskostnadsandel rörelsens kostnader, %0,060,06
Förvaltningskostnadsandel provisionskostnader, %0,050,08
Total förvaltningskostnadsandel, %0,110,14
   
Avkastning efter kostnader, %16,33,5
Real avkastning efter kostnader, %12,03,0
Annualiserad avkastning efter kostnader, 5 år, %8,57,3
Annualiserad avkastning efter kostnader, 10 år, %9,57,7
Real annualiserad avkastning efter kostnader, 10 år, %8,36,6

Läs hela Andra AP-fondens årsredovisning 2021 samt Hållbarhets- och TCFD-rapporter på fondens hemsida www.ap2.se

För ytterligare information kontakta:

Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör, tel. 031 704 29 00 eller

Ulrika Danielson, Chef kommunikation och ägarstyrning, tel. 0709 50 16 13.

Andra AP-fonden publicerar hållbarhetsrapport för 2021

Under 2021 har Andra AP-fonden (AP2) fortsatt sitt intensiva arbete med att integrera hållbarhet i förvaltningen. Fonden beaktar hållbarhet utifrån övertygelsen om att hållbarhet leder till bättre förvaltningsresultat och att det därmed blir bättre för inkomstpensionssystemet och för pensionärerna. Fonden började arbeta med hållbarhetsfrågor redan vid starten för drygt 20 år sedan, och var bland annat en av PRI:s grundsignatärer. Andra AP-fonden har vid flera tillfällen varit pionjärer, till exempel vad gäller investeringar i gröna och sociala obligationer, hållbarhetskrav i avtalade överenskommelser med riskkapitalfonder, avinvesteringar från fossilenergibolag, rapportering i enlighet med TCFD och UNGPRF och genom att anpassa portföljen till Parisavtalet.

– Sedan slutet av 2020 förvaltas fondens globala aktie- och kreditportföljer i enlighet med kriterierna för EU Paris-Aligned Benchmark (PAB). Det innebär att fonden inte längre är investerad i cirka 250 bolag på grund av att de har inkomster från kol, olja eller gas. Under 2021 har vi arbetat med att analysera och utveckla PAB för fondens förvaltning av svenska aktier och kommer under 2022 fortsätta att anpassa index och portföljer för andra tillgångar i enlighet med kriterierna för PAB, säger Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör.

– Det totala koldioxidutsläppet för fondens aktieportföljer fortsätter att sjunka och minskade 2021 med 20 procent jämfört med föregående år. Främst beror detta på innehavsförändringar men även bolagen bidrog med en viss del, säger Eva Halvarsson.

– Under 2021 har vi fortsatt att utveckla vårt arbete med mänskliga rättigheter. Vi har påbörjat implementeringen av vår uppdaterade policy för mänskliga rättigheter och har inlett arbetet mot vårt långsiktiga mål, att fonden ska fortsätta att implementera FN:s vägledande principer och att verksamheten ska bedrivas i linje med dessa senast 2025. Under 2021 har vi bland annat implementerat processer för due diligence och inlett proaktiva dialoger. Vi har även publicerat vår andra rapport enligt UNGPRF, säger Eva Halvarsson.

– Under 2020 började vi investera i hållbar infrastruktur och under 2021 har vi gjort ytterligare investeringar, bland annat tillsammans med AP1, AP3 och AP4 i batteritillverkaren Northvolt. Den här sortens investeringar, där vi som företrädare för långsiktigt pensionskapital kan investera i projekt och företag som bidrar till den nödvändiga
Klimatomställningen, växer i omfattning och betydelse både för samhället och som portföljvikt för oss som kapitalförvaltare, säger Eva Halvarsson.

Väsentliga händelser under året:

 • Under 2021 har fonden arbetat med att analysera och utveckla Paris-Aligned Benchmark (PAB) för fondens förvaltning av svenska aktier.
 • Fonden publicerade sin andra rapport om mänskliga rättigheter i enlighet med FN:s vägledande principers rapporteringsramverk (UNGPRF).
 • För fjärde året i rad publicerade AP2 en rapport i enlighet med TCFD:s (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) ramverk.
 • Fonden tilldelades ICGN:s (International Corporate Governance Network) ”Global Stewardship Disclosure Awards”. Syftet med priset är att uppmärksamma investerare som har transparenta policyer och rapportering samt är transparenta med hur dessa implementeras och har en modell som andra kan följa.
 • Riksrevisionen publicerade i början av juni 2021 en granskningsrapport avseende AP-fondernas hållbarhetsarbete. Den visade att AP-fondernas hållbarhetsarbete är ändamålsenligt i förhållande till uppdraget.

Läs AP2:s Hållbarhets- och TCFD-rapporter på fondens hemsida www.ap2.se

För ytterligare information kontakta:
Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör, tel. 031 704 29 00 eller
Ulrika Danielson, Chef kommunikation och ägarstyrning, tel. 0709 50 16 13.

Andra AP-fonden rekryterar Erik Kleväng Callert till ny CIO

Andra AP-fonden (AP2) har rekryterat Erik Kleväng Callert till ny CIO (Chief Investment Officer). Erik är idag CIO och hållbarhetsansvarig på PRI Pensionsgaranti och har tidigare varit CIO på både SPP Pension & Försäkring samt på Nordea Life & Pensions. Han har, förutom gedigen och bred erfarenhet av att leda och utveckla kapitalförvaltning i stora och internationella organisationer, också stor erfarenhet och kunskap inom hållbarhetsfrågor, har bland annat varit styrelseledamot i Institutional Investor Group on Climate Change (IIGCC).

“Jag ser fram emot att börja arbeta med Erik. Han kommer med sin kombination av ledaregenskaper, bred kompetens och erfarenhet inom kapitalförvaltning och hållbarhet att starkt bidra till att fortsätta utveckla AP2 ihop med resten av teamet på fonden,” säger Eva Halvarsson, VD på AP2.

“Att tillsammans med AP2:s kompetenta och erfarna medarbetare få pensionskapitalet att växa och samtidigt bidra till en hållbar utveckling är något jag ser fram emot,” säger Erik Kleväng Callert.

Erik kommer att tillträda tjänsten under våren 2022 och efterträder Hans Fahlin som valt att sluta efter 11 år som CIO på AP2.

Erik Kleväng Callert

För ytterligare information kontakta:

Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör, tel. 031 704 29 00

Ulrika Danielson, kommunikationschef, tel. 0709 50 16 13.

Andra AP-fonden är en av fem buffertfonder i det svenska pensionssystemet och en av norra Europas största pensionsfonder. Fonden förvaltar 421,2 miljarder kronor (30 juni 2021) inom i princip alla tillgångsslag och över hela världen. Vi är ledande specialister på det svenska pensionssystemet och strävar efter att vara en kapitalförvaltare i världsklass. Vi är globalt ledande i att integrera hållbarhet i våra investeringar, till nytta för pensionssystemet. Fonden är en långsiktig och ansvarsfull kapitalförvaltare. www.ap2.se

Andra AP-fonden får prestigefull utmärkelse för sin hållbarhetsrapportering

Andra AP-fonden har av den globala ägarstyrningsorganisationen, International Corporate Governance Network (ICGN), tilldelats den prestigefulla utmärkelsen ”2021 ICGN Global Stewardship Disclosure Award”.

ICGN tilldelar Andra AP-fonden ”2021 ICGN Global Stewardship Disclosure Award” för fondens hållbarhetsrapportering. Syftet med utmärkelsen är att lyfta fram de investerare som ger verklig inblick i sina förvaltningspolicyer och hur de genomförs, och vars inställning till transparens lägger grund för en modell som andra kan följa. Fonden får priset i kategorin för mindre kapitalägare (<£60 miljarder i förvaltning).

Vi är väldigt hedrade och stolta över att få den här utmärkelsen. Den visar att vi ligger i framkant i världen vad gäller hållbarhetsrapportering och transparens kring de här frågorna. Alla på AP2 arbetar med hållbarhet på olika sätt och är inblandade i det vi rapporterar externt så denna utmärkelse är verkligen till alla medarbetare”, säger Ulrika Danielson, chef för kommunikation och ägarstyrning på AP2.


För ytterligare information kontakta:

Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör, tel. 031 704 29 00 eller

Ulrika Danielson, kommunikationschef, tel. 0709 50 16 13.

Andra AP-fonden är en av fem buffertfonder i det svenska pensionssystemet och en av norra Europas största pensionsfonder. Fonden förvaltar 421,2 miljarder kronor (30 juni 2021) inom i princip alla tillgångsslag och över hela världen. Vi är ledande specialister på det svenska pensionssystemet och strävar efter att vara en kapitalförvaltare i världsklass. Vi är globalt ledande i att integrera hållbarhet i våra investeringar, till nytta för pensionssystemet. Fonden är en långsiktig och ansvarsfull kapitalförvaltare. www.ap2.se

Andra AP-fonden investerar 500 miljoner i fond för hållbar infrastruktur i tillväxtländer

Andra AP-fonden bidrar ytterligare till en hållbar utveckling i linje med Parisavtalet genom att investera cirka 500 miljoner kronor (50 miljoner euro) i Climate Finance Partnership (CFP) som förvaltas av BlackRock. CFP ska investera i hållbar infrastruktur i tillväxtländer och fokus kommer att vara på förnyelsebar energi med tillhörande infrastruktur såsom elnät och batterilager.

Ett område där det finns stora investeringsbehov är hållbar infrastruktur, eftersom en snabb omställning krävs av energi- och transportsystem från fossilbaserade till förnyelsebara. I slutet av 2019 beslutade AP2 om en ny strategisk allokering till hållbar infrastruktur, tillgångar som bidrar till en hållbar utveckling i linje med Parisavtalet. Portföljen med hållbar infrastruktur är under uppbyggnad och i den har ett antal åtaganden och investeringar gjorts under 2020 och 2021.

– Vi är glada över att investera i Climate Finance Partnership som har som mål att investeringarna ska ha en positiv påverkan på klimatet och hållbar utveckling samt påskynda den globala övergången till en koldioxidsnål ekonomi. Detta ligger väl i linje med AP2:s övergripande uppdrag om att främja en hållbar utveckling, utan att göra avkall på det övergripande målet om en god avkastning, säger Helena Olin, Head of Real Assets på AP2.

CFP:s investeringsstrategi är att bygga upp en diversifierad portfölj av projekt inom hållbar infrastruktur i utvecklingsländer. Fokus kommer att vara projekt som ökar tillgången på förnyelsebar energi, främst sol- och vindkraft men inkluderar även elnät, batterilager mm som möjliggör en ökad elanvändning.

Förutom AP2 investerar bland andra franska utvecklingsbanken AFD, tyska utvecklingsbanken KfW, samt tre amerikanska välgörenhetsorganisationer; Hewlett Foundation, Quadrivium Foundation och Grantham Environmental Trust i CFP.

Länk till BlackRocks pressrelease:
Climate Finance Partnership Mobilizes US$673 Million to Accelerate Net Zero Transition in Emerging Markets | Business Wire

För ytterligare information kontakta:

Helena Olin, Head of Real Assets, tel. 031 704 29 00 eller

Ulrika Danielson, kommunikationschef, tel. 0709 50 16 13.

Andra AP-fonden är en av fem buffertfonder i det svenska pensionssystemet och en av norra Europas största pensionsfonder. Fonden förvaltar 421,2 miljarder kronor (30 juni 2021) inom i princip alla tillgångsslag och över hela världen. Vi är ledande specialister på det svenska pensionssystemet och strävar efter att vara en kapitalförvaltare i världsklass. Vi är globalt ledande i att integrera hållbarhet i våra investeringar, till nytta för pensionssystemet. Fonden är en långsiktig och ansvarsfull kapitalförvaltare. www.ap2.se

AP-fonderna utvecklar Etikrådets uppdrag

I takt med att föredömlig förvaltning integreras i AP-fondernas förvaltningsstrategier och målsättningar har Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden gemensamt beslutat att se över Etikrådets uppdrag. I samband med detta meddelar John Howchin, Etikrådets generalsekreterare sedan 2009, att han lämnar sin roll.

AP-fondernas etikråd bildades 2007 som ett samarbete mellan Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden, med uppdraget att genom dialog och engagemang påverka globala portföljbolag att förbättra sitt arbete kring miljö, mänskliga rättigheter och bolagsstyrning. Sedan bildandet har Etikrådet fört dialoger med några tusen börsnoterade utländska företag. Parallellt har hållbarhet integrerats i allt större utsträckning och fått ett stort fokus i AP-fondernas förvaltningsstrategier och processer. Det är mot den bakgrunden som AP-fonderna nu gemensamt beslutat att se över Etikrådets uppdrag och strategi med syfte att Etikrådet ytterligare ska stärkas för att även framöver vara en väsentlig del av AP-fondernas gemensamma hållbarhetsarbete. 

Kristin Magnusson Bernard, vd AP1, Eva Halvarsson, vd AP2, Kerstin Hessius, vd AP3, och Niklas Ekvall, vd AP4, uttalar sig gemensamt:

”Etikrådet spelar en oerhört viktig roll för att genom dialog och engagemang driva positiv förändring hos utländska bolag där de svenska AP-fonderna är ägare. Det målmedvetna arbetet har lyft fram dialogen som ett effektivt verktyg för ett förbättrat hållbarhetsarbete och långsiktigt bättre avkastning – ett arbete som kommer fortsätta att utvecklas. John Howchin har med stort engagemang och gott ledarskap varit avgörande för att ta Etikrådet dit det är idag. Vi vill tacka honom för hans mycket goda insatser och önska honom varmt lycka till i framtiden. 

Generalsekreterare John Howchin kommenterar:

”AP-fonderna och Etikrådet har idag en stark ställning, både nationellt och internationellt och ses som ett föredöme när det kommer till ansvarsfulla och hållbara investeringar. Det har varit en lärorik och intressant tid där jag både haft möjlighet att bidra till en hållbar utveckling och på nära håll fått följa den snabba positiva utveckling inom hållbarhet som skett inom förvaltning och ägarstyrning. Den översyn som nu initieras är ett naturligt tillfälle för mig att lämna rollen som generalsekreterare efter 12 år. Jag vill tacka för förtroendet jag fått under den här tiden och det är med stolthet jag avslutar mitt uppdrag.”

En tillförordnad generalsekreterare med ansvar för den löpande verksamheten kommer att utses inom kort.

För mer information kontakta:

Peter Lundkvist, Styrelseordförande i Etikrådet, peter.lundkvist@ap3.se 0709 517 244

AP-fonderna etikråd (Etikrådet)

AP-fondernas etikråd (Etikrådet) bildades 2007 och arbetar på uppdrag av AP-fonderna (AP1 – AP4) med den gemensamma värdegrunden – att proaktivt verka för en hållbar utveckling, agera och ställa krav på transparens och positiva förändringar. Etikrådet arbetar både förebyggande och reaktivt med globala bolag i AP-fondernas portföljer. Utgångspunkten är att välskötta och ansvarstagande bolag över tid ger högre avkastning till lägre risk. Målet för Etikrådets arbete är att bolag och branscher ska arbeta systematiskt, strukturerat och transparent med hållbarhet. www.etikradet.se

AP-fonderna

AP-fonderna förvaltar buffertkapitalet i det allmänna pensionssystemet på uppdragav Sveriges Riksdag och svenska folket till förmån för dagens och morgondagens pensionärer. AP-fonderna (AP1 – AP4) har samma uppdrag, men skilda förvaltningsstrategier och styrs av lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder). Den 30 juni 2021 uppgick totala fondkapitalet till ca 1 810 miljarder kronor. AP-fonderna balanserar in- och utbetalningar till pensionssystemet och har sedan starten betalat in netto 220 miljarder kronor till pensionssystemet. Tillgångarna utgör ca 16 procent av tillgångssidan i pensionssystemet.
www.ap1.se   www.ap2.se  www.ap3.se  www.ap4.se