Sedan fonden startade 2001 har Andra AP-fonden genomfört en mängd aktiviteter inom hållbarhetsområdet och har många gånger varit pionjärer. Bland annat var fonden bland de första investerarna i världen att skriva under FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI) och var även bland de första att investera i gröna obligationer. Redan 2009 analyserade fonden aktieportföljens koldioxidavtryck, och har sedan start drivit frågan om att öka mångfalden i bolagens styrelser och ledningar.

Idag publicerar Andra AP-fonden sin hållbarhets- och ägarstyrningsrapport för 2013/2014. Den innehåller bland annat fondens rapportering på PRI:s principer, rapportering på jordbruksprinciperna samt en beskrivning av hur långt fonden har kommit i sitt arbete med att implementera hållbarhet i investeringsprocessen.

– Under året har vi fortsatt vårt interna arbete med att integrera hållbarhet i förvaltningen. Vår målsättning är att på sikt integrera hållbarhet i fondens samtliga analys- och investeringsprocesser, säger Eva Halvarsson, VD för Andra AP-fonden.

Fonden har också under året arbetat med att ta fram en mer övergripande hållbarhets-strategi, främst i syfte att ytterligare prioritera och fokusera fondens arbete.

Stort fokus ägnas åt klimatfrågan. Det har bland annat inneburit att fonden gjort en omfattande riskanalys av fondens samtliga fossilenergibolag utifrån ett klimatperspektiv. Analysen har lett till att Andra AP-fonden igår offentliggjorde att de kommer avyttra sitt ägande i 20 fossilenergibolag.

– Redan 2009 gjorde vi ett omfattande arbete för att analysera aktieportföljens koldioxidavtryck. Vi analyserar nu återigen portföljens koldioxidavtryck och kommer att redovisa detta i fondens årsredovisning för 2014, säger Eva Halvarsson.

För att förbättra transparensen vad gäller fondens jordbruksfastigheter i Brasilien kommer det under det kommande året att göras revisioner av en utomstående part av fondens brasilianska jordbruk. Det görs i syfte att redovisa hur implementering skett av de “Principer för ansvarsfulla investeringar i jordbruk” som fonden står bakom och som nu integreras i PRI:s ramverk. Läs mer i Andra AP-fondens hållbarhets- och ägarstyrningsrapport, www.ap2.se.

För ytterligare information kontakta Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör, 031-704 29 00 eller Ulrika Danielson, kommunikationschef, 031-704 29 29.