Under 2019 har Andra AP-fonden fortsatt sitt intensiva arbete med att integrera hållbarhet i förvaltningen. Fonden beaktar hållbarhet utifrån övertygelsen om att hållbarhet leder till bättre förvaltningsresultat och därmed att det blir bättre för inkomstpensionssystemet och för pensionärerna. Andra AP-fonden har vid flera tillfällen varit pionjärer, till exempel vad gäller investeringar i gröna och sociala obligationer, hållbarhetskrav i avtalade överenskommelser med riskkapitalfonder, avinvesteringar från fossilenergibolag, rapportering i enlighet med TCFD och nu senast enligt UNGPRF.

– Något som starkt har präglat 2019 är utvecklingen av hållbarhetsfrågorna. Det allmänna intresset har ökat, till viss del sannolikt drivet av det fokus på klimatförändringar som Greta Thunberg har bidragit till, men också de allt tätare forskningsrapporterna om klimatet. Även diskussioner om sociala frågor som jämlikhet och mänskliga rättigheter lyfts allt oftare, säger Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör.

– För Andra AP-fonden är hållbarhetsfrågor nära sammankopplade med vårt uppdrag att skapa hög avkastning till Sveriges pensionärer. Att kontinuerligt utveckla sättet att arbeta med hållbarhet är något som vi gjort under lång tid och som tydligt präglar vår organisation. Det är också något som vi brukar uppmärksammas positivt för internationellt. Jag hoppas att de intressenter som visar ett stort engagemang för, och har synpunkter på, hur vår verksamhet ska bedrivas också är beredda att ta sig den tid som behövs för att ordentligt sätta sig in i både hur vårt uppdrag ser ut, vilka avvägningar det kräver och hur verksamheten de facto bedrivs, säger Eva Halvarsson.

Väsentliga händelser under året:

  • Under året har fonden tagit fram en ny hållbarhetsstrategi samt reviderade investeringsövertygelser som lyfter fram hållbarhet. Fonden har också tagit fram en ny ägarstyrningsstrategi.
  • Med stöd i de reviderade lagreglerna för AP-fonderna avseende föredömlig förvaltning har fonden under 2019 avinvesterat från totalt cirka 60 tobaksbolag och bolag involverade i underhåll och modernisering av kärnvapensystem.
  • AP2 har under 2019 inkluderat klimatrisk i fondens övergripande avkastningsantaganden, vilket ligger till grund för valet av strategisk portfölj.
  • AP2 har under 2019 utökat den strategiska vikten för gröna obligationer från 1,0 till 3,0 procent av totalportföljen.
  • För andra året i rad publicerade AP2 under februari en rapport i enlighet med TCFD:s (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) ramverk. I årets hållbarhetsrapport ingår TCFD-rapporten.
  • Som en av de första investerarna i världen, publicerade AP2 under året en rapport om fondens arbete med mänskliga rättigheter i enlighet med ramverket för FN:s vägledande principer.
  • FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI) har inkluderat AP2 i ”Leaders’ Group 2019”. I denna grupp ingår kapitalägare som PRI identifierat som ledande avseende val av externa förvaltare för noterade aktier och/eller riskkapital. AP2 har fått ett utnämnande inom båda kategorierna.
  • Koldioxidavtrycket i fondens noterade aktieportfölj har minskat med hälften på två år.

Läs hela Andra AP-fondens hållbarhetsrapport på fondens hemsida www.ap2.se

För ytterligare information kontakta:

Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör, tel. 031 704 29 00 eller

Ulrika Danielson, kommunikationschef, tel. 0709 50 16 13.