Andra AP-fondens (AP2) resultat på 62,3 mdkr för 2021 är det bästa fonden någonsin redovisat. För 2021 uppgick fondens totala avkastning till 16,3 procent, vilket efter avdrag för nettoutflödet till pensionssystemet på –7,5 mdkr ökade fondkapitalet till 441 mdkr. Den relativa avkastningen uppgick till 0,5 procent.

– AP2:s resultat på 62,3 miljarder är det bästa som fonden någonsin redovisat. Vi har haft en positiv utveckling inom i princip alla tillgångsslag. Främst är det svenska och globala aktier som bidragit till resultatet. Dessutom kan vi redovisa en fantastisk avkastning på hela 66,1 procent från våra riskkapitalinvesteringar, säger Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör.

– AP2 har de senaste tio åren avkastat 148,5 procent, vilket innebär en genomsnittlig avkastning på 9,5 procent per år. Efter avdrag för inflation motsvarar det en årlig real avkastning på 8,3 procent. 2021 var den reala avkastningen 12,0 procent, säger Eva Halvarsson.

– Under 2021 sänkte fonden kostnadsandelen av förvaltat kapital till historiskt låga nivåer och den totala förvaltningskostnadsandelen uppgår nu till 0,11 procent, säger Eva Halvarsson.

–AP2 firade 20-årsjubileum 2021. Sedan starten 2001 har vi inte bara ökat fondkapitalet med 307 miljarder, vi har också utvecklat vårt hållbarhetsarbete till att idag vara bland de främsta i världen. Det är inget som skett över en natt, utan har varit ett ständigt arbete som krävt alla medarbetares engagemang och kompetens. Fonden fortsätter att utveckla och förbättra detta arbete, i syfte att både bidra till en hållbar utveckling och till ett starkare pensionssystem, säger Eva Halvarsson.

Nyckeltal2021-12-312020-12-31
Utgående fondkapital, mdkr441,0386,2
Årets resultat, mdkr62,312,8
Nettoflöden till pensionssystemet, mdkr-7,5-7,9
Ingående fondkapital, mdkr386,2381,3
   
Förvaltningskostnadsandel rörelsens kostnader, %0,060,06
Förvaltningskostnadsandel provisionskostnader, %0,050,08
Total förvaltningskostnadsandel, %0,110,14
   
Avkastning efter kostnader, %16,33,5
Real avkastning efter kostnader, %12,03,0
Annualiserad avkastning efter kostnader, 5 år, %8,57,3
Annualiserad avkastning efter kostnader, 10 år, %9,57,7
Real annualiserad avkastning efter kostnader, 10 år, %8,36,6

Läs hela Andra AP-fondens årsredovisning 2021 samt Hållbarhets- och TCFD-rapporter på fondens hemsida www.ap2.se

För ytterligare information kontakta:

Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör, tel. 031 704 29 00 eller

Ulrika Danielson, Chef kommunikation och ägarstyrning, tel. 0709 50 16 13.