Andra AP-fondens (AP2) totala avkastning för 2023 uppgick till 5,9 procent efter kostnader och resultatet till 23,8 mdkr, vilket påverkats av en positiv utveckling på framförallt de svenska och utländska utvecklade aktiemarknaderna. Efter nettoutflödet till pensionssystemet på –4,8 mdkr uppgick fondkapitalet till 426,0 mdkr. Den relativa avkastningen uppgick till 0,2 procent.

”2023 blev ett händelserikt år. Inflationen och räntorna toppade under sommaren för att sedan falla under senare delen av året, vilket bidrog till en stark avslutning. Vårt resultat har påverkats både av en positiv utveckling på framförallt de svenska och utländska utvecklade aktiemarknaderna, men också av en negativ utveckling inom framförallt våra fastighetsinvesteringar,” säger Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör.

”Internt präglades året av ett omfattande arbete med att omforma styrning och organisation för att bättre kunna hantera en föränderlig omvärld. Vi har förvisso alltid ägnat tid och kraft åt att löpande utveckla verksamheten, men under 2023 har vi tillsammans, medarbetare och styrelse, verkligen vänt på alla stenar. Vi har sett över vår förvaltningsstrategi med målet att skapa en bättre avkastning på ett än mer dynamiskt och effektivt sätt,” säger Eva Halvarsson.

”Ytterligare en förändring som präglat 2023 är kostnadseffektiviseringar. Styrelsen beslutade inför året att minska den totala kostnadsbudgeten med 16 procent, vilket är ett resultat av att vi valt att plocka hem förvaltningen av de flesta av våra externt förvaltade mandat samt avsluta förvaltningen av kinesiska A-aktier. Detta har kunnat genomföras utan att öka våra interna resurser. Vi har även flyttat kontoret till nya, mindre lokaler, vilket också innebär en kostnadsminskning,” säger Eva Halvarsson.

”AP2 har de senaste tio åren avkastat 92,4 procent, vilket innebär en genomsnittlig avkastning på 6,8 procent per år,” säger Eva Halvarsson.

”Under 2023 har vi fortsatt att utveckla ansvarsfullt ägande och ansvarsfulla investeringar. Det har skett inom alla fem prioriterade fokusområden. Bland annat har klimatplaner definierats för ytterligare tillgångsslag och fondens rapportering har utökats med utsläppsdata för fler tillgångsslag och scope 3. AP2 var också en av de finansiella aktörer som på World Economic Forum i Davos i januari 2024 tillkännagavs som en så kallad early adopter av det nya ramverket Taskforce on Nature-related Disclosures (TNFD), då fonden under våren publicerar en rapport för 2023,” säger Eva Halvarsson.

Nyckeltal2023-12-312022-12-31
Utgående fondkapital, mdkr426,0407,1
Årets resultat, mdkr23,8-29,2
Nettoflöden till pensionssystemet, mdkr-4,8-4,7
Ingående fondkapital, mdkr407,1441,0
   
Förvaltningskostnadsandel rörelsens kostnader, %0,070,06
Förvaltningskostnadsandel provisionskostnader, %0,020,05
Total förvaltningskostnadsandel, %0,090,11
   
Avkastning efter kostnader, %5,9-6,7
Real avkastning efter kostnader, %1,4-16,9
Annualiserad avkastning efter kostnader, 5 år, %6,65,2
Annualiserad avkastning efter kostnader, 10 år, %6,87,4
Real annualiserad avkastning efter kostnader, 10 år, %3,95,0

Läs hela Andra AP-fondens årsredovisning samt hållbarhetsrapport för 2023 på fondens webbplats www.ap2.se. Under mars kommer fonden även publicera en TCFD- och TNFD-rapport.                                   

För ytterligare information kontakta:

Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör, tel. 031 704 29 00 eller
Ulrika Danielson, Chef kommunikation och ägarstyrning, tel. 0709 50 16 13.