Andra AP-fondens kapital ökade till 352,4 mdkr

Andra AP-fonden redovisade en total avkastning på 2,9 procent, efter kostnader, för det första halvåret 2018. Fondens avkastning relativt jämförelseindex uppgick till -0,1 procent, exklusive alternativa investeringar och kostnader. Resultatet uppgick till 9,8 mdkr och fondkapitalet uppgick till 352,4 mdkr vid halvårsskiftet 2018.

– Andra AP-fondens avkastning överträffar fondens långsiktiga avkastningsantagande om 4,5 procent per år. De senaste tio åren har fondens reala avkastning i genomsnitt varit 6,4 procent, säger Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör.

– Fonden genomförde under första kvartalet en omfattande förändring av sin förvaltning av utländska aktier genom att införa nya jämförelseindex för såväl tillväxtmarknader som utvecklade marknader. Genom de nya indexen får fonden också exponeringar mot ett antal hållbarhetsfaktorer som, utöver att förbättra portföljens hållbarhetsegenskaper, även förbättrar förväntad avkastning och risk. Bland annat medför de nya indexen ett väsentligt lägre koldioxidavtryck, säger Eva Halvarsson.

  • Andra AP-fondens fondkapital uppgick till 352,4 (336,3) mdkr den 30 juni 2018. Fondkapitalet belastades av ett nettoutflöde till pensionssystemet på -3,3 (-3,7) mdkr.
  • Resultatet för halvåret uppgick till 9,8 (15,5) mdkr.
  • Fondens avkastning på den totala portföljen uppgick till 2,9 (4,8) procent, efter provisionskostnader och rörelsens kostnader. Exklusive dessa kostnader avkastade portföljen 2,9 (4,9) procent.
  • Den relativa avkastningen uppgick till -0,1 (0,1) procent för den noterade portföljen, exklusive alternativa investeringar och kostnader.
  • Rörelsens kostnader, uttryckt som förvaltningskostnadsandel, var fortsatt låga och uppgick under perioden till 0,06 (0,06) procent.
  • Under de senaste tio åren har fonden, efter kostnader, avkastat i genomsnitt 7,3 procent per år och de senaste fem åren i genomsnitt 9,5 procent per år.
  • Sedan starten 2001 har fonden skapat ett sammanlagt resultat om 244,5 mdkr, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig avkastning på 5,9 procent, inklusive fondens kostnader.

Läs hela halvårsrapporten (pdf) på fondens hemsida www.ap2.se

För ytterligare information kontakta Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör eller Ulrika Danielson, kommunikationschef, på telefon 031 704 29 00.