I år delades Andra AP-fondens pris inom finans och hållbarhet ut till studenterna Anna Adlarson och My Hammarström för deras uppsats “Är gröna obligationer ett finansiellt instrument som bidrar till en hållbar utveckling?”.

Studien visar att det är ett redan välutvecklat miljöarbete som ligger till grund för emitteringen av gröna obligationer. Det framgår även att en ökad tillgång till kapital genom diversifiering av upplåningskällor och en förbättring av organisationens gröna profil identifierats som de främsta drivkrafterna att arbeta med hållbarhet. Dock konstaterar studenterna att gröna obligationer inte har någon direkt inverkan på en hållbar utveckling, men att tillgångsslaget anses påverka den hållbara utvecklingen indirekt då gröna obligationer är agendasättande samt ökar kunskapen och medvetenheten inom organisationer för miljöarbete.

– Vi valde ämnet för att det är intressant att koppla samman finans och hållbarhet. Dessutom är gröna obligationer ett nytt fenomen, som det inte finns så mycket forskning kring.”, berättar Anna Adlarson.

– Att vinna det här priset är en merit och en fin uppmuntran till att forska. Vi tycker det är roligt med forskning och detta väcker intresset ännu mer, fortsätter My Hammarström.

Priset delades i år ut för tredje gången och instiftades för att uppmuntra studenter vid Handelshögskolan i Göteborg att skriva uppsatser inom finans och hållbarhet. Uppsatserna ska kombinera modeller/teorier inom finansiell ekonomi, kapitalförvaltning och företagsvärdering med hållbarhets aspekter.

En jury vid Handelshögskolan nominerar uppsatser efter att ha bedömt den akademiska kvaliteten. Därefter utses pristagaren av en kommitté på Andra AP-fonden.

– Andra AP-fonden var en av världens första investerare av gröna obligationer och började investera i tillgångsslaget redan 2008. Därför tycker vi att det är extra roligt att Annas och Mys uppsats uppmärksammas och önskar dem lycka till med framtida studier, säger Andra AP-fondens VD Eva Halvarsson.

Motiveringen till 2015 års pristagare lyder: “Anna Adlarson och My Hammarström har i sin uppsats, “Är gröna obligationer ett finansiellt instrument som bidrar till en hållbar utveckling?”, bidragit till fördjupade insikter om den gröna obligationsmarknaden i Sverige. De har genomfört en noggrann kvalitativ studie och medverkat till ökad kunskap om drivkrafterna bakom emittering av gröna obligationer samt vilka effekter detta har på emittenternas hållbarhetsarbete.

Författarna pekar på ett investeringsområde som med största sannolikhet kommer att växa under kommande år och som är av stort intresse för institutionella investerare, som Andra AP-fonden. Därmed är detta ett område som blir allt mer relevant för investerare att orientera sig kring: Uppsatsen har på ett förtjänstfullt sätt bidragit till att öka kunskapen om gröna obligationer.

Anna och My kommer i sin uppsats fram till att ökad tillgång till kapital samt en förstärkning av organisationernas existerande hållbarhetsarbete är de viktigaste drivkrafterna. Genom att emittera gröna obligationer når organisationerna nya investerare vilket breddar deras investerarbas, vilket är positivt. Studien visar även att gröna obligationer leder till att finans- och miljöavdelningar börjar samarbeta vilket ökar fokus och kunskap om hållbarhet. Däremot visar studien inte att emittering av gröna obligationer leder till fler klimatprojekt. Men, eftersom de som investerar i gröna obligationer vill få information om hur pengarna använts behöver emittenterna följa upp och rapportera om dessa projekt, vilket säkerställer att projekten genomförs.”

För ytterligare information kontakta: Ulrika Danielson, Kommunikationschef Andra AP-fonden, telefon 0709-50 16 13