Andra AP-fondens remissvar på ”Nya regler för AP-fonderna”

Andra AP-fonden har lämnat in remissvar avseende ”Nya regler för AP-fonderna” (ds 2015:34).

I promemorian föreslås en helt ny struktur och organisation med nya placeringsregler för förvaltningen av buffertkapitalet i pensionssystemet. Andra AP-fonden anser att skälen till en så omfattande förändring jämfört med dagens verksamhet är vare sig tydligt eller övertygande redovisade. De utvärderingar som gjorts av AP-fonderna har visat att dessa i allt väsentligt har förvaltat buffertkapitalet väl. Det har både i de utvärderingar som gjorts och i Buffertkapitalutredningen påtalats vissa enskilda brister som bör åtgärdas, t.ex. gällande placeringsreglerna och den årliga utvärderingen. Andra AP-fonden menar dock att detta bäst kan ske utan att systemet som helhet görs om och en ny myndighet nödvändigtvis tillskapas. Andra AP-fonden anser att förslagen i promemorian riskerar leda till:

  • Sämre riskjusterad avkastning
  • Otydlig och bristande styrning av förvaltningen av buffertkapitalet
  • Höga och omotiverade kostnader för omställningen till den nya organisationen

Det är Andra AP-fondens uppfattning att förslaget med stor sannolikhet leder dels till portföljer som är icke-optimala i förhållande till pensionssystemet i sin helhet dels till en stark likriktning i AP-fondernas strategi- och portföljval. Sammantaget innebär det betydande välfärdsförluster som drabbar det svenska pensionärskollektivet och i första hand de pensionärer som får den största delen av sin pension från det statliga inkomstpensionssystemet.

”Min uppfattning är att AP-fonderna under de 15 åren sedan starten har byggt upp en väl fungerande, kostnadseffektiv verksamhet som genererat en bra avkastning. För att utveckla denna vidare välkomnar jag förslaget att öppna upp placeringsreglerna och införa en sk aktsamhetsprincip. Däremot kan jag inte se något behov av de stora, dyra och riskfyllda förändringar som föreslås i övrigt”, säger Eva Halvarsson, VD på Andra AP-fonden.

Andra AP-fondens remissvar till Ds 2015:34 (PDF-dokument, 1,1 MB).