Andra AP-fondens resultat för första halvåret 2016 uppgick till 10,6 mdkr och fondkapitalet till 308 mdkr vid halvårsskiftet. Fonden redovisade en total avkastning på 3,7 procent, exklusive kostnader. Fondens avkastning relativt jämförelseindex uppgick till -0,7 procent, exklusive alternativa investeringar och kostnader.

– Trots stor turbulens på de finansiella marknaderna uppnådde Andra AP-fonden en avkastning på 3,7 procent för halvåret och vår totala portfölj ökade till och med i värde även under den sista turbulenta veckan i juni. Att vi kan generera en stabil avkastning också i oroliga tider beror främst på att vår portfölj är väldiversifierad, både vad gäller tillgångsslag och marknader. Vårt långsiktiga och väldiversifierade förhållningssätt är en framgångsfaktor för fonden och bidrar till den goda utvecklingen. De senaste tio åren har fonden avkastat 80,7 procent exklusive kostnader, vilket motsvarar en genomsnittlig avkastning på 6,1 procent per år, säger Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör.

  • Andra AP-fondens fondkapital uppgick till 308,0 (306,5) mdkr den 30 juni 2016. Fondkapitalet belastades av ett nettoutflöde till pensionssystemet på -3,2 (-2,4) mdkr.
  • Resultatet för halvåret uppgick till 10,6 (15,0) mdkr.
  • Fondens avkastning på den totala portföljen uppgick till 3,7 (5,2) procent, exklusive provisionskostnader och rörelsens kostnader. Inklusive dessa kostnader avkastade portföljen 3,6 (5,1) procent.
  • Den relativa avkastningen uppgick till -0,7 (0,2) procent för den noterade portföljen, exklusive alternativa investeringar och kostnader.
  • Rörelsens kostnader, uttryckt som förvaltningskostnadsandel, var fortsatt låga och uppgick under perioden till oförändrade 0,07 (0,07) procent.
  • Under de senaste tio åren har fonden avkastat 80,7 procent exklusive kostnader, vilket motsvarar en genomsnittlig avkastning på 6,1 procent per år. Efter avdrag för inflation motsvarar detta en årlig real avkastning på 5,0 procent.
  • Fonden genomförde under första halvåret en av de största fastighetsaffärerna någonsin i Sverige genom att tillsammans med Sjätte AP-fonden avyttra samtliga aktier i Norrporten till Castellum för 14 mdkr.
NyckeltalJan-juni 2016Jan-juni 2015Jan-dec 2015
Utgående fondkapital, mnkr308 010306 510300 624
Periodens resultat, mnkr10 60215 02011 661
Nettoflöden till pensionssystemet, mnkr-­3 216-2 417-4 944
Ingående fondkapital, mnkr300 624293 907293 907
Förvaltningskostnadsandel rörelsens kostnader, %0,070,070,07
Förvaltningskostnadsandel inkl. provisionskostnader, %0,160,180,18
Avkastning efter kostnader, %3,65,14,0
Annualiserad avkastning efter kostnader, 5,0 år, %8,310,38,0
Annualiserad avkastning efter kostnader, 10,0 år, %5,96,85,7

Läs halvårsrapporten (pdf) på fondens hemsida www.ap2.se

För ytterligare information kontakta Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör eller Ulrika Danielson, kommunikationschef, på telefon 031 704 29 00.