Andra AP-fonden redovisade en total avkastning på 4,3 procent, exklusive kostnader, för det första halvåret 2013. Resultatet för halvåret uppgick till 10 miljarder kronor och efter utbetalningar till pensionssystemet uppgick fondkapitalet till 248,3 miljarder kronor. Fondens avkastning relativt jämförelseindex uppgick till 0,2 procent, exklusive alternativa investeringar och kostnader, vilket motsvarar ett bidrag på 0,4 miljarder kronor.

  • Andra AP-fondens fondkapital uppgick till 248,3 (227,3) mdkr den 30 juni 2013. Fondkapitalet belastades av ett nettoutflöde till pensionssystemet på -3,1 (-1,7) mdkr.
  • Resultatet för halvåret uppgick till 10,0 (12,3) mdkr.
  • Fondens avkastning på den totala portföljen uppgick till 4,3 (5,8) procent, exklusive provisionskostnader och rörelsens kostnader. Inklusive dessa kostnader avkastade portföljen 4,2 (5,7) procent.
  • Den relativa avkastningen uppgick till 0,2 (0,5) procent för den noterade portföljen exklusive alternativa investeringar och kostnader, vilket motsvarar ett bidrag på 0,4 mdkr.
  • Verksamhetens kostnader, uttryckt som förvaltningskostnadsandel, var fortsatt låg och uppgick under perioden till 0,07 (0,08) procent.
  • Under de senaste tio åren har fonden avkastat 102,7 procent, vilket motsvarar en genomsnittlig avkastning på 7,3 procent per år. Efter avdrag för inflation motsvarar detta en årlig real avkastning på 6,0 procent.
  • Fondens valutaexponering var 20 (15) procent.

– Fondens långsiktiga strategi med ökad diversifiering i portföljen har fortsatt att skapa ett gott resultat. För den senaste tioårsperioden har fonden en genomsnittlig real avkastning om sex procent, vilket väl överstiger vårt långsiktiga avkastningsantagande om fem procent real avkastning, säger Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör.

– Det är vidare glädjande att samtliga tillgångsslag än en gång överträffat jämförelseindex och därigenom skapat ett bidrag om 0,4 miljarder kronor, säger Eva Halvarsson.

Läs hela halvårsrapporten (pdf) på fondens hemsida www.ap2.se

En ägarrapport publiceras separat i början på oktober.

För ytterligare information kontakta
Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör eller Ulrika Danielson, kommunikationschef, på telefon 031 704 29 00.