Årsrapporten 2011 för Etikrådet, som täcker samarbetet i miljö- och etikfrågor mellan Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden, pekar på en positiv utveckling för de bolag med vilka dialog förs. Förbättringarna kan bland annat förklaras av Etikrådets förebyggande insatser och samarbetet med andra investerare.

Utifrån AP-fondernas uppdrag och den gemensamma värdegrunden arbetar Etikrådet både förebyggande och reaktivt för att göra skillnad inom miljö- och etikfrågor. Förebyggande initiativ blir allt viktigare för att påverka bolag och branscher till ett ansvarsfullt agerande och under 2011 inledde Etikrådet ett särskilt projekt kring gruvindustrin. Även inom hållbarhetsområden som antikorruption, klimatfrågor, arbetsvillkor inom elektronikindustrin och oljesektorns miljöpåverkan arbetar Etikrådet i förebyggande initiativ.

– Genom att arbeta förebyggande med att stärka bolagens arbete med hållbarhetsfrågor kan allvarliga incidenter undvikas. Etikrådet har gjort en analys av ett trettiotal gruvbolag och deras arbete med hållbarhetsfrågor har granskats och vi kommer nu arbeta vidare med de brister som framkommit, säger Ulrika Danielson, Etikrådets ordförande.

Etikrådet har under 2011 fört en dialog inom olika hållbarhetsområden med totalt 126 bolag över hela världen. På dialoglistan har två bolag, Duke Energy och Bridgestone, vidtagit åtgärder i enlighet med Etikrådets krav varför dialogen nu kan avslutas.

– Genom en aktiv dialog med uppföljning mot tydliga krav gentemot bolagen ser vi att Etikrådet kan göra skillnad. Samtidigt är vi ödmjuka och det finns mycket kvar att göra. Men utvecklingen i bolag som Duke Energy och Bridgestone men även i Goldcorp, där Etikrådet har arbetat för förändring sedan 2008, är tydliga exempel på hur vi kan påverka genom ett aktivt ägarskap, säger Ulrika Danielson.

Läs mer om Etikrådets företagsdialoger och andra engagemang i årsrapporten för 2011 som kan laddas ned från Etikrådets hemsida, www.etikradetapfonderna.se

För mer information kontakta:
Ulrika Danielson, Etikrådets ordförande 2012
Telefon: 031-704 29 29,
E-post: info@etikradetapfonderna.se