Information med anledning av Uppdrag gransknings inslag om Norrporten

Med anledning av SVT:s Uppdrag gransknings kommande inslag om Norrporten vill Andra AP-fonden här lämna sin syn på det som framkommit.

Andra AP-fonden har välkomnat Uppdrag Gransknings frågor och eventuella följdfrågor. Vi har välkomnat dem skriftligen eftersom vi tycker det är viktigt att våra svar blir sakliga, korrekta och enkla att följa upp. Nedan presenteras frågorna tillsammans med våra svar i sin helhet.

Fastighetsaktiebolaget Norrporten ägs till 50 procent vardera av Andra AP-fonden och Sjätte AP-fonden. Norrporten har sedan Andra AP-fonden gick in i bolaget 2001 genererat en hög avkastning till Andra AP-fonden (drygt 3,5 miljarder kr eller 281,1 procent) och får höga betyg av såväl medarbetare som kunder.

I sitt program den 13 februari 2013 tar SVT:s Uppdrag granskning upp frågor kring Norrportens verksamhet vad gäller bland annat omkostnader för resor och personalkonferenser, ersättningsnivåer i bolaget och tjänstebilar.

Andra AP-fonden välkomnar granskningar av fondens innehav och frågor kring fondens roll som ägare.

Andra AP-fonden anser att Norrporten brustit i omdöme inom ett par områden
I slutet av november 2012 fick den andra huvudägaren i Norrporten ett anonymt tips om delar i Norrportens verksamhet. På uppdrag av Norrportens styrelse beställdes då två oberoende granskningar av revisorer och jurister. Deras slutsatser är att inga oegentligheter har förekommit ur ett legalt perspektiv.

Trots detta och det faktum att Norrporten är mycket framgångsrikt anser Andra AP-fonden att bolaget har brustit i omdöme när det gäller:

  • Resekostnad för ledande befattningshavare
  • Kostnad för personalkonferens

Visar det sig att enskilda har brutit mot gällande bilpolicy utan rimliga skäl, är vi även kritiska mot detta.

Andra AP-fonden välkomnar översynen av policys
Norrportens styrelse, under ledning av en ny ordförande sedan 2012, har inlett ett arbete med att göra en översyn av befintliga policys samt ta fram de policys som eventuellt saknas och som krävs för att driva Norrportens verksamhet på ett långsiktigt hållbart sätt. Styrelsen har också beslutat att tillsätta en så kallad compliance-funktion, som har till uppgift att stödja Norrporten i detta arbete.

Andra AP-fonden vill markera att fonden förväntar sig att de bolag fonden äger ska agera på ett sätt som rimmar med ägarnas, kundernas och medarbetarnas förväntningar. Därför ser Andra AP-fonden positivt på styrelsens initiativ.

Styrelsens ordförande har även uppdraget att rekrytera en ny vd.

Andra AP-fondens syn på Norrporten som investering
Det är viktigt att i sammanhanget komma ihåg att det görs mycket som är bra i Norrporten, vilket har bidragit till att bolaget vuxit kraftigt och givit drygt 3,5 miljarder kronor i avkastning till Andra AP-fonden och det svenska pensionssystemet. Bolaget har många duktiga medarbetare som under 20 års tid har arbetat upp ett gott rykte på marknaden, och har nöjda kunder och medarbetare. Detta vill vi, som ägare, givetvis stödja och uppmuntra. Därför välkomnar Andra AP-fonden styrelsens initiativ till översyn av policys och inrättande av compliance-funktion, vilket skapar goda förutsättningar för fortsatt positiv utveckling för bolaget.

Frågor från Uppdrag granskning och våra svar i sin helhet

Nedanstående frågor kom från Uppdrag Granskning onsdagen den 6 februari. Våra svar skickades till Uppdrag Granskning fredagen den 8 februari. Ett kompletterande svar sändes till Uppdrag Granskning söndagen den 10 februari. Nedan återges både frågorna och svaren i sin helhet.

Norrportens vd Anders Wiklander har en av de högsta ersättningarna i fastighetsbranschen, mellan 6,7-8 miljoner årligen, 2006-2010. Hur rimmar det med måttfullhet och att inte vara löneledande som är regeringens riktlinjer för AP-fonderna?
Trots att företaget hör till de mest framgångsrika i branschen (sedan vi gjorde vår investering 2001 har bolaget bidragit med en avkastning på drygt 3,5 miljarder kr eller 281,1 procent), råder det ingen tvekan om att avgående vd:s ersättning är hög.

Förklaringen till detta är att ersättningsnivån till avgående vd, redan när Andra AP-fonden gjorde sin investering i bolaget, baserades på att han varit ägare i bolaget då det köptes ut från börsen. Det låg sedan till grund för alla efterföljande förhandlingar, som genomfördes till följd av nya statliga regler.

Avgående vd:s ersättning omfattar idag en fast lön på drygt 5 miljoner kronor årligen. Vd:s lön har omförhandlats ett flertal gånger. 2001 omvandlades hans ägarandel till aktierelaterade optioner. I samband med införandet av nya regler för statligt ägda bolag 2004 omförhandlades optionerna till ett långsiktigt bonusprogram för tiden 2004-2010. 2010 omförhandlades Anders Wiklanders lön så att han från och med 1/1 2011 inte längre har rätt till någon rörlig del utan endast en fast lön. Den uppgår till 440 000 kr/månad. Under början av hösten 2012 omförhandlades hans pensionsvillkor och pensionsåldern ökade till 65 år, vilket är i linje med statliga villkor men i övrigt är villkoren desamma som tidigare.

Nu pågår arbetet med att rekrytera en ny vd. Det innebär en ny förhandlingssituation kring ersättningsnivån, där vi kommer att förespråka en måttfull och rimlig ersättning som står i relation till bolagets storlek och resultat.

På Norrporten råder ett högt löneläge, snittlönen är 622 000/år, vilket är den högsta av alla fastighetsbolag i landet. Hur ser ni på det?
Idag saknas det i bolaget ett strukturerat arbete med lönesättning. Detta är något som styrelsen behöver se över och åtgärda. Det är vår uppfattning att ersättningsnivåerna ska vara måttfulla och rimliga, även om det rör sig om ett bolag som hör till de mest framgångsrika i branschen.

Norrporten har företagit flera resor utomlands, till Miami 2012 och till Hamburg 2011. Vid resan till Hamburg chartrades ett plan för personalen och man bodde på femstjärnigt hotell med respektive. Var det en resa som enligt er går att försvara?
Nej, som vi ser det går kostnaderna för resan absolut inte att försvara, inte heller det faktum att medföljande inte betalade för alla sina kostnader, vilket dock kommer att regleras i efterhand. Det är positivt att ledningen vill skapa förståelse och engagemang för verksamheten, men det kan ske på ett mer kostnadseffektiv sätt.

Hur ser ni på att ett fastighetsbolag från Sundsvall reser på ledningsgruppsmöte med respektive till Miami? Ser ni några rimliga motiv till det?
Nej, vi ser ingen som helst anledning att göra den typen av resor givet den information som vi har fått från bolaget. Vi ser heller ingen anledning för respektive att följa med på ledningsgruppsresor. (Svaret på denna fråga kompletterades söndagen den 10 februari efter det att ny information framkommit från Norrporten)

Lyxbilar har tagits in som tjänstebilar, bl.a. vd:s Mercedes 500. Hur motiveras det?
Vi anser att man ska ta hänsyn till såväl miljö som ekonomi vid val av tjänstebil. Bolaget har en bil policy. Har man brutit mot den utan rimliga skäl anser vi att det är oacceptabelt. Vad vi har förstått från Norrportens information rörande den avgående vd:n Anders Wiklanders hyra av bil så fick han tillfälligt disponera en begagnad Mercedes S 500 som inte var miljöklassad i väntan på en ny miljöklassad bil. Anders Wiklander köpte därefter denna bil privat.

Har ni som ägare gjort vad ni kunnat för att påverka Norrporten i enlighet med era egna etiska regler i förvaltandet av pensionspengarna?
Vi kan påverka genom styrelsen och där har vi drivit just frågan om tydligare policys och uppföljning av dessa sedan i september förra året. Med facit i hand skulle detta naturligtvis ha skett tidigare och i betydligt större omfattning.

Nu har styrelsen en ny ordförande sedan 2012 och det pågår ett arbete i Norrporten med att göra en översyn av befintliga policys samt ta fram de policys som saknas och som krävs för att driva bolagets verksamhet på ett sätt som rimmar med ägarnas, kundernas och medarbetarnas förväntningar. Styrelsen har också beslutat att tillsätta en så kallad compliance-funktion, som har till uppgift att stödja detta arbete.

Får ett bolag som ägs av AP-fonden ha en hur generös kultur som helst bara för att företaget går bra?
Nej, som ägare förväntar vi oss att de bolag vi äger ska agera med gott omdöme i det dagliga arbetet. Här har det funnits allvarliga brister på ett antal punkter enligt vår bedömning och den information vi har idag. Det gäller kostnaden för resor för ledande befattningshavare och kostnaden för personalkonferenser. Visar det sig att man brutit mot gällande bil policy utan rimliga skäl, är detta också oacceptabelt.

När det gäller den historiska ersättningsnivån till avgående vd, anser vi att den är hög. Förklaringen till detta är att ersättningsnivån till avgående vd, redan när Andra AP-fonden gjorde sin investering i bolaget, baserades på att han varit ägare i bolaget då det köptes ut från börsen. Det låg sedan till grund för alla efterföljande förhandlingar, som genomfördes till följd av nya statliga regler. Avgående vd:s ersättning omfattar idag en fast lön på drygt 5 miljoner kronor årligen. Vd:s lön har omförhandlats ett flertal gånger. 2001 omvandlades hans ägarandel till aktierelaterade optioner. I samband med införandet av nya regler för statligt ägda bolag 2004 omförhandlades optionerna till ett långsiktigt bonusprogram för tiden 2004-2010. 2010 omförhandlades Anders Wiklanders lön så att han från och med 1/1 2011 inte längre har rätt till någon rörlig del utan endast en fast lön. Den uppgår till 440 000 kr/månad. Under början av hösten 2012 omförhandlades hans pensionsvillkor och pensionsåldern ökade till 65 år, vilket är i linje med statliga villkor men i övrigt är villkoren desamma som tidigare.

Nu pågår arbetet med att rekrytera en ny vd. Det innebär en ny förhandlingssituation kring ersättningsnivån, där vi kommer att förespråka en måttfull och rimlig ersättning som står i relation till bolagets storlek och resultat.

Har ni förtroende för Norrportens ledning?
Enligt gängse normer för bolagsstyrning vore det fel att som ägare uttrycka åsikter om den operativa ledningen. Den typen av frågor ska hanteras i styrelsen, där ordföranden uttalar sig.

Vi kan konstatera att styrelsen under den nya ordföranden har vidtagit ett antal nödvändiga åtgärder som krävs för att driva Norrportens verksamhet på ett sätt som är långsiktigt hållbart.