Sedan 2002 mäter Andra AP-fonden andelen kvinnliga styrelseledamöter i svenska börsbolag. I årets undersökning har utöver detta rekryteringsbasen kartlagts och analyserats. Undersökningen har mätt andelen kvinnliga examina från universitetsutbildningar, andelen kvinnor på mellanchefsnivå och i börsföretags ledningar.

Slutsatsen när det gäller rekryteringsbasen på utbildningsnivå synes vara glasklar. Inom utbildningar som traditionellt varit rekryteringsbas för företagsledningar och styrelseledamöter har andelen kvinnor ökat under de senaste dryga 20 åren från en nivå under 20 procent till idag över 40 procent.

När det gäller mellanchefer i privata bolag ligger andelen kring 20 procent, det vill säga på en betydligt lägre nivå än andelen universitetsutbildade. Siffrorna som baseras på statistik från SCB visar en svag ökningstakt under de senaste åren.

När det gäller antalet kvinnor i börsföretags ledningar är trenden svagt uppåtriktad, andelen kvinnor ligger här runt 12 procent.

På styrelsenivå har andelen kvinnliga styrelseledamöter ökat de senaste fem åren från 6,1 till 17,7 procent.

– Oavsett kvotering visar våra siffror på att mycket måste göras för att minska bortfallet mellan de olika nivåerna. Positivt är att kvinnoandelen på utbildningsnivån ökat så pass mycket, säger Eva Halvarsson, VD för Andra AP-fonden.

– Det betyder att det finns en bra rekryteringsbas att arbeta med. Men det är ingen tvekan om att det krävs stora insatser från ägare, företagsledningar, personal-avdelningar, politiker och privatpersoner för att utnyttja potentialen både när det gäller kvinnor i företagsledningar och styrelser, säger Eva Halvarsson.

– Som långsiktig kapitalförvaltare är det viktigt för oss att företagen utnyttjar alla sina resurser på bästa sätt, det gäller inte minst kvinnor med efterfrågad kompetens. Bättre rekryteringsunderlag skapar bättre styrelser och ledningar som i sin tur skapar bättre bolag, vilket skapar aktieägarvärde, säger Eva Halvarsson, VD för Andra AP-fonden.

Mer information:

För mer information om AP2 index över kvinnorepresentation i börsbolagens styrelser och ledningar, ladda ner hela rapporten som pdf-fil. http://www.ap2.se/upload/060612_rapport.pdf

För ytterligare information kontakta Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör eller Carl Rosén, chef för ägarstyrning och information, på telefon 031 704 29 00.