Med anledning av uppmärksamheten kring personalförmåner i de statliga AP-fonderna har de sex ordförandena i Första-Fjärde AP-fonderna, Sjätte- och Sjunde AP-fonden initierat en gemensam översyn av personalrelaterade policies. Syftet är att åstadkomma en harmonisering av det aktuella regelverket. Arbetet inleds omedelbart och skall bedrivas skyndsamt.