Mänskliga rättigheter är universella, ömsesidigt samverkande och odelbara. Det innebär att de är delar av en helhet, att ingen rättighet är viktigare än någon annan, samt att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Det finns olika typer av rättigheter bland annat medborgerliga och politiska rättigheter, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter samt särskilt skydd för individer som tillhör särskilda grupper.

De mänskliga rättigheterna är en del av folkrätten, det vill säga den internationella rätten. Rättigheterna finns nedskrivna i olika typer av internationella överenskommelser som konventioner. När stater skriver under dessa konventioner, garanterar de den enskilda individen att rättigheterna ska tillgodoses. Regeringen bär därför det yttersta ansvaret för att de mänskliga rättigheterna skyddas i Sverige. Företag har också ett ansvar, nämligen att respektera mänskliga rättigheter. Företagens ansvar tydliggörs i FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (UNGPs), som är en global standard. Att respektera mänskliga rättigheter innebär att ett företag ska undvika att ha en negativ påverkan på mänskliga rättigheter samt att företaget ska agera för att förhindra att sådan uppstår. En negativ påverkan kan vara när ett företag minskar en människas möjlighet att få sin rättighet tillgodosedd. Enligt FN:s vägledande principer ska ett företag, för att kunna möta sitt ansvar, ha ett policyåtagande. Vidare behöver de också ha en due diligence-process där de identifierar och hanterar sina mänskliga rättighetsrisker och följer upp och kommunicerar sina resultat. Företag ska också ha en gottgörelseprocess på plats.

Bild över: Företagens ansvar att respektera mänskliga rättigheter enligt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.
Företagens ansvar att respektera mänskliga rättigheter enligt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Alla företag och verksamheter inom alla sektorer omfattas av FN:s vägledande principer, däribland investerare. AP2 arbetar med att implementera FN:s vägledande principer i sin verksamhet. Eftersom fondens kärnverksamhet är kapitalförvaltning, följer AP2 också PRI:s principer (Principles for Responsible Investment). Det styrande dokumentet för arbetet på AP2 är fondens Policy för mänskliga rättigheter.

Rapport om mänskliga rättigheter 2021 enligt UNGPRF

Andra AP-fondens policy för mänskliga rättigheter (PDF-dokument, 841 kB)

UN Guiding Principles