I AP-fondernas uppdrag ingår att maximera avkastningen samtidigt som risken ska vara låg. Placeringsstrategin tar hänsyn till effekterna av de utgående pensionerna samt den betalningsberedskap som utflödena ur fonderna kräver. Andra AP-fondens strategiska portfölj är den sammansättning av olika tillgångsslag som fonden bedömt ger det bästa bidraget till den långsiktiga tillväxten för pensionerna.

Över tiden bedömer AP2 att cirka 90 procent av avkastningen kommer från den rena marknadsexponeringen i den strategiska portföljen och resterande cirka tio procent från den aktiva förvaltningen.

AP2:s strategi bygger på värdeskapande i flera steg: val av strategisk tillgångsfördelning, val av index och aktiv förvaltning. Till grund för strategin ligger ett antal principer, så kallade investeringsövertygelser. Dessa beskriver fondens syn på hur kapitalmarknaderna fungerar samt möjligheter och förutsättningar att generera en god avkastning. En viktig del av strategin är målsättningen att hållbarhet ska vara integrerat i tillgångsförvaltningens samtliga besluts- och analysprocesser. Det avspeglas också i fondens affärsplan, vars övergripande målsättning är en ”hållbar strategisk portfölj”.’

AP2:s investeringsövertygelser

  1. Gedigen analys av pensionssystemet centralt för strategivalet.
  2. Systematiskt risktagande krävs.
  3. Diversifiering minskar risken.
  4. Aktiv förvaltning skapar mervärde.
  5. Hållbarhet lönar sig.
  6. Klimatförändringar är en systemrisk.
  7. Långsiktigt uppdrag ger speciella möjligheter.
  8. Människor och kultur är kritiska för framgång.
  9. Stabila processer är en förutsättning för bra resultat.
  10. Hög kostnadseffektivitet ger bättre resultat.