Andra AP-fondens förvaltningsuppdrag innebär att effekterna på pensionerna av den automatiska balanseringen ska begränsas, eftersom det enbart är genom denna som AP-fondernas avkastning är kopplad till utgående pensioner. AP-fonderna ska generera en hög avkastning samtidigt som risken ska vara låg, med utgångspunkt i utvecklingen av utgående pensioner. I fondernas uppdrag ingår också att fondmedlen ska förvaltas föredömligt.

Enligt lag ska AP-fonderna följa placeringsregler vilka kortfattat är:

  • Huvudsakligen förvärva eller inneha sådana tillgångar som är likvida. Med likvida tillgångar avses penningmarknadsinstrument eller överlåtbara värdepapper som är, eller inom ett år från emissionen avses bli, föremål för handel på en handelsplats eller en motsvarande marknadsplats utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) m.m.
  • Minst 20 procent av fondens tillgångar ska vara placerade i fordringsrätter med låg kredit- och likviditetsrisk.
  • Högst 40 procent av tillgångarna får exponeras för valutarisk.
  • Högst 10 procent av fondens tillgångar får exponeras mot en emittent eller grupp av emittenter med inbördes anknytning.
  • Aktier i börsnoterade svenska bolag får högst motsvara 2 procent av det samlade börsvärdet.
  • Fonden får högst äga 10 procent av rösterna i ett enskilt börsnoterat företag samt högst 35 procent i onoterade riskkapitalbolag.
  • Vid investeringstillfället får maximalt 40 procent av det verkliga värdet av de tillgångar som fonden innehar vara placerade i illikvida tillgångar.
  • Näringspolitiska eller ekonomiskpolitiska hänsyn ska inte tas i placeringsbesluten.
  • Fondmedlen ska förvaltas på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande utan att göra avkall på det övergripande målet om hög avkastning.