Dialoger med utländska bolag samordnas genom AP-fondernas gemensamma Etikråd. Etikrådet är ett samarbete mellan Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden, vilket startade 2007. Syftet är att påverka bolag till ett mer hållbart företagande och göra skillnad genom att vara långsiktiga, ansvarstagande och engagerade ägare som påverkar bolag att förbättra sitt arbete med miljö och sociala frågor.

De bolag som AP-fondernas etikråd för en dialog med identifieras framförallt i den genomlysning som görs två gånger per år av fondens innehav i aktier och företagsobligationer för att undersöka om något bolag kränker någon internationell konvention. Denna genomlysning görs av en extern konsult. Arbetet utgår från principerna om engagemang, agerande och förändring med målet att göra skillnad. Etikrådet identifierar bolag som kan kopplas till kränkningar av en konvention och arbetar med att påverka bolagen att ta itu med konstaterade kränkningar samt att implementera förebyggande system och åtgärder för att förhindra framtida kränkningar. I syfte att påverka bolagen är dialog ett viktigt verktyg för Etikrådet.

Genom att ställa krav på förändring kan fonden göra skillnad. Endast om detta inte kan åstadkommas, övervägs en avyttring av fondens innehav i bolaget.

Läs mer om AP-fondernas etikråd på www.etikradet.se