Andra AP-fonden arbetar aktivt på flera fronter med att integrera mänskliga rättighetsfrågor i sina analys- och beslutsprocesser. Målet är att verksamheten ska bedrivas i linje med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Långsiktiga mål
Mänskliga rättighetsperspektiv ska genomsyra alla delar av fondens verksamhet.

AP2 ska fortsätta att implementera FN:s vägledande principer och verksamheten ska bedrivas i linje med dessa senast från och med 2025.

Genom ansvarsfulla investeringar och ett ansvarsfullt ägande ska AP2 verka för att främja hållbar utveckling. Att värna om mänskliga rättigheter är avgörande för att FN:s globala mål för hållbar utveckling ska uppnås och därmed väsentligt för uppdraget att förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt. Arbetet ligger också i linje med AP2:s värdegrund som bygger på den svenska statens värdegrund, och innebär bland annat att fonden åtar sig att beakta de internationella konventioner som Sverige har ratificerat.

Integrering

AP2:s strävar efter att ha en due diligence-process för mänskliga rättigheter på plats inom alla sina tillgångsslag. En sådan process innefattar riskidentifiering, riskhantering, uppföljning och rapportering av fondens mänskliga rättighetsrisker. I enlighet med FN:s vägledande principer bedrivs arbetet främst utifrån ett allvarlighetsperspektiv. Fokus är på den potentiellt mest allvarliga inverkan på människor och därmed inte på den finansiella risken för investeringen.

Due diligence-processen för mänskliga rättigheter skiljer sig något mellan tillgångsslagen inom AP2, men övergripande struktur är densamma oavsett om investeringen sker i globala aktier eller investeringar inom onoterade tillgångsslag. Läs mer om AP2´s integrering av due diligence-processen i fondens rapport om mänskliga rättigheter enligt UNGP Reporting Framework.

Väsentlighet

Eftersom AP2:s allvarligaste mänskliga rättighetsrisker identifierats inom förvaltningsverksamheten, fokuserar fonden särskilt på att säkerställa hanteringen av risker inom förvaltningen.

AP2 identifierar länder där det finns finansiella, operativa eller hållbarhetsskäl att inte investera. Processen följer ett internt utvecklat ramverk som bland annat grundas på FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter och fondens policy för mänskliga rättigheter. Vidare utvärderas också riskerna på bolagsnivå utifrån perspektivet negativ påverkan på människor och inte på den finansiella risken. En eller flera relevanta sektorer väljs ut för engagemang.

Analys

AP2 utför var sjätte månad en uppdaterad analys av risken för kränkning av mänskliga rättigheter. Analysen bygger på data på såväl lands som sektornivå och ligger till grund för fondens proaktiva påverkansarbete, vilket sker primärt i form av dialog med berörda bolag.  Nuläge och mål för dialogerna definieras genom analyser av de aktuella bolagens arbete med mänskliga rättigheter och vilka riktlinjer de har på plats samt hur deras due diligence-processer ser ut i hela leverantörskedjan. Dialogen anpassas till varje individuell situation och utvärdering av relativa framsteg sker årligen. Baserat på resultaten kan beslut fattas att avsluta dialogen, fortsätta den ännu ett år eller avsluta relationen och sälja innehavet, beroende på om målen har uppnåtts, bedöms kunna nås respektive anses onåbara i nuläget.

Påverkansarbete

Som en aktiv och långsiktig ägare är påverkansarbete ett viktigt redskap för AP2 för att skapa en positiv förändring. Påverkansarbetet är därmed centralt i hanteringen av fondens mänskliga rättighetsrisker och är integrerat i fondens due diligence-process. AP2 kan exempelvis föra påverkansarbete enskilt, via investerarinitiativ och andra samarbeten eller via AP-fondernas etikråd.

Samarbete

Mänskliga rättighetsfrågor är ofta komplexa och globala, vilket med fördel hanteras genom samarbete med andra investerare och organisationer. AP2 stöttar och samverkar inom flertalet initiativ kring de mänskliga rättighetsrisker som fonden har identifierat. AP2 är sedan 2021 med i investerarsamarbetet Platform Living Wage Financials (PLWF), som bedriver ett strukturerat påverkansarbete inom textilindustrin med fokus på levnadslöner.

AP2 samarbetar också med andra investerare inom ramen för Investor Alliance for Human Rights, som har en särskild projektgrupp som fokuserar på textilindustrin. De har även samordnat specifika dialoger med bolag med möjlig exponering mot negativ påverkan på uigurbefolkningen i Kina.

Inom initiativet PRI Advance samarbetar AP2 med andra investerare för att bland annat öka förståelsen och möjligheten till påverkan av mänskliga rättighetsaspekter inom bolags leverantörsled globalt.

Transparens

AP2 rapporterar vart annat år enligt ramverket för United Nations Guiding Principles. UNGP:s ramverk är världens första omfattande vägledning för rapportering av hur bolag respekterar mänskliga rättigheter. Fonden rapporterar dessutom årligen som del av fondens hållbarhetsrapport.

Rapporter

Policy

Länkar

UN Guiding Principles