Andra AP-fonden började analysera aktieportföljens koldioxidavtryck 2009. Från 2014 görs mätningen årligen. Genom att samla in data från samtliga bolag i portföljen, med utgångspunkt från fondens ägarandel i respektive bolag, beräknas innehavens samlade utsläpp av koldioxid.

Koldioxidavtryck för den noterade aktieportföljen, Scope 1, 2 och 3

Mätetal202320222021
1. Totalt koldioxidutsläpp, scope 1 och 2, EVIC (miljoner tCO2e)0,400,620,69
Sverige0,030,040,07
Utvecklade marknader0,170,280,33
Tillväxtmarknader0,200,300,29
2. Koldioxidutsläpp scope 3, EVIC (miljoner tCO2e)3,424,585,44
Sverige0,981,171,05
Utvecklade marknader1,451,942,77
Tillväxtmarknader0,991,471,62
Koldioxidutsläpp, scope 1-3, EVIC (miljoner tCO2e)3,825,206,13
Förändring av portföljens totala koldioxidutsläpp i förhållande till föregående år (%)-26,9-14,622,9
– varav förändring beroende på förändringar i portföljens innehav (%-enheter)-26,4-35,83,2
– varav förändring beroende på förändringar i bolagens utsläpp (%-enheter)-0,521,319,7
3. Relativt koldioxidutsläpp, scope 1 och 2, marknadsvärde (tCO2e/mnkr)4,487,436,35
Sverige1,131,671,95
Utvecklade marknader3,718,175,36
Tillväxtmarknader8,3016,3714,8
4. Portföljviktad koldioxidintensitet (WACI), scope 1 och 2, marknadsvärde (tCO2e/mnkr)5,688,219,04
Sverige2,143,073,64
Utvecklade marknader5,4114,6513,4
Tillväxtmarknader8,7912,3115,00
Portföljviktad koldioxidintensitet (WACI), scope 1–3, marknadsvärde (tCO2e/mnkr)52,972,1
Förändring av portföljens koldioxidintensitet i förhållande till föregående år (%)-26,7
– varav förändring beroende på förändringar i portföljens innehav (%-enheter)-27,6
– varav förändring beroende på förändringar i bolagens koldioxidintensitet (%-enheter)0,9
Marknadsvärdet av fondens portfölj som täcks in av CO2e-data (mdkr)158151187
Andel av aktiekapitalet som det finns data för (%)10099,999,8
Koldioxidmåtten från och med 2019 och framåt är baserade på ett bredare universum av koldioxiddata samt en förfinad metod för skattning av växthusgasutsläpp från bolag som inte rapporterar. Allteftersom bolagen i portföljen förbättrar och ökar sin rapportering av CO2e -data, reviderar AP2 även historisk data. Vid en jämförelse mot tidigare rapporter kan det därför finnas avvikelser.
1. Koldioxidutsläpp, scope 1 och 2. Summan av ägd andel av portföljbolagens respektive koldioxidutsläpp (scope 1 och 2) baserat på bolagsvärdet enligt ovan.
2. Koldioxidutsläpp, scope 3. Summan av ägd andel av portföljbolagens respektive koldioxidutsläpp (scope 3) baserat på bolagsvärdet enligt ovan.
3. Relativt koldioxidutsläpp, scope 1 och 2. Summan av ägd andel av portföljbolagens respektive koldioxidutsläpp baserat på bolagsvärdet enligt ovan i förhållande till portföljens marknadsvärde.
4. Portföljviktad koldioxidintensitet (WACI), scope 1 och 2. Summan av portföljbolagens respektive koldioxidintensitet, det vill säga ett bolags koldioxidutsläpp i förhållande till dess omsättning, viktat baserat på respektive bolags andel av portföljen.

Formlerna för ovanstående mätetal finns tillgängliga på fondens webbplats.
CO2e (koldioxidekvivalent) är en måttenhet som gör det möjligt att jämföra klimatpåverkan från olika växthusgaser.

Under 2015 var fonden drivande i frågan om att få fram en standardisering bland investerare för hur koldioxidavtrycket ska mätas. AP-fonderna samordnar redovisningen av koldioxidavtryck. Se faktablad (PDF-dokument, 224 kB).

Detta innebär att AP2:s koldioxidavtryck framöver kommer att beräknas för innehav per den 31 december innevarande år med hjälp av senast tillgängliga koldioxiddata för direkta utsläpp (scope 1) och indirekta utsläpp från energi (scope 2) och utsläpp i företagets hela värdekedja (Scope 3) det vill säga från framtagandet av inköpta material till utsläppen under användningen av företagets produkt och eventuell avfallshantering av produkten. Även företagets utsläpp såsom affärsresor och andra utsläpp som företaget orsakar, men inte direkt äger eller kontrollerar, ingår.

AP2:s ambition är att så småningom kunna presentera ett koldioxidavtryck som inkluderar alla tillgångsslag. Läs mer om AP2:s koldioxidavtryck i fondens årsredovisning och hållbarhetsrapport.

Koldioxidavtryckets fördelar

 • Ge underlag för att bedöma vissa klimatrelaterade finansiella risker såsom ett pris på koldioxid.
 • Kan utgöra en grund för bolagspåverkan såsom krav på utsläppsminskningsmål, riskhantering, affärsstrategier och transparens.
 • Förbättrar AP-fondernas transparens och påverkar näringslivet till ökad transparens och datakvalitet.

Koldioxidavtryckets begränsningar

 • Mäter inte investeringarnas totala klimatpåverkan eftersom:
  • Endast vissa utsläpp inkluderas
  • Utsläppsdata från bolag inte är fullständiga
  • Endast vissa tillgångsslag mäts
  • Besparingar av utsläpp genom produkter och tjänster räknas inte in
  • Information om fossila reserver inte ingår.
 • Mäter inte en portföljs totala klimatrisker, såsom fysiska risker vid extremväder, översvämning och torka eller t.ex. konsekvenser av ökad lagstiftning kring energieffektivisering. Koldioxidavtryck är inte heller ett mått på en portföljs totala klimatmöjligheter eller hur väl en portfölj är positionerad mot en övergång till ett koldioxidsnålt samhälle
 • Mäter inte vad som krävs för att uppnå Parisavtalet och ger ingen vägledning om hur investerare kan bidra till att uppnå det. Ett ensidigt fokus på enskilda portföljers minskade koldioxidavtryck riskerar därför att rikta uppmärksamhet från faktiska utsläppsminskningar och hur investerare kan möjliggöra lösningar för en koldioxidsnål ekonomi. Införandet av mätetal för förändring av koldioxidavtryck bidrar till att öka transparensen kring faktiska utsläppsförändringar.

Koldioxidtabell för samtliga tillgångsslag, Scope 1, 2 och 3

Data för koldioxidavtryck för samtliga av AP2:s tillgångsslag se sidan 28 i Hållbarhetsrapport 2023. Länk.